Ros, ris og kloke innspill
Foto Dace Znotina

Ros, ris og kloke innspill

Etter Femundløpet 2022 ga vi alle deltakere mulighet til å komme med sine tilbakemeldinger gjennom en nettbasert evaluering. Godt over 50% benyttet sjansen, noe vi er svært glade for. De statistiske dataene gir oss et godt overordnet bilde av erfaringer og opplevelser. Dette blir supplert av de tankene og erfaringene folk har tatt seg tid til å utdype og dele med oss.
Både ros, ris og kloke innspill gjøre Femundløpet bedre.

Koronasituasjonen gjorde planleggingen av løpet utfordrende og ga også sterke føringer for selve gjennomføringen. Vi håper at vi i årene som kommer kan planlegge fritt uten å måtte hensynta strenge smitteverntiltak eller andre utenforliggende faktorer.

Selv om mange mener at starten på Moan Gård var en fin opplevelse, er planen for 2023 igjen å ha starten i Kjerkgata i Røros sentrum. Målgang på Malmplassen har kommet for å bli.

I våre oppsummeringer og vårt forbedringsarbeid vil vi særlig vektlegge informasjonsarbeid, løyper og forbedringer på sjekkpunktene.

Informasjon i forkant

25% av de som har svart mener at informasjonen til deltakerne i forkant av løpet var dårlig eller mindre god. Dette er en svært viktig tilbakemelding. Vi vil jobbe systematisk med dette slik at deltakerne opplever å få god informasjon fra oss som arrangør. Regelmessig informasjon direkte til deltaker vil være et av tiltakene.

Løyper

Løypene får gjennomgående gode tilbakemeldinger. Kvaliteten på løypene er av stor betydning for både hunder og kjørere. Det påvirker også hundevelferden i stor grad, noe som står fokus hos oss. Det er et mål for oss at standarden på løypene skal være så lik som mulig gjennom hele løpet, så langt værforholdene gjør dette mulig. Vi vil se på dette i sammenheng med muligheten for noen nye traseer. Dialog med ansvarlig for de ulike rodene og Sportslig Utvalg er sentralt for å sikre gode spor hele veien. Mange har gitt veldig konkrete tilbakemeldinger på dette området, viktige innspill som vi vil ta med oss i planleggingen for neste år. Vi vet hvor «de såre punktene» er og vil gjøre det som er mulig for løypekvaliteten der det er påkrevd. Arbeid med trasé starter opp sommeren 2022.

Vi kan med glede fortelle at Anders Brennhaug er engasjert som ny løypesjef.

Sjekkpunkter

Sjekkpunktene får gode evalueringer, men det påpekes også forbedringspunkter som vi tar med oss. Sammen med sjekkpunktene skal vi arbeide for at inn- og utkjøringer er så gode som mulig, at fasiliteter og praksis er like fra sjekkpunkt til sjekkpunkt. Kjørerne skal vite hva de kan forvente. Det planlegges for «normale» sjekkpunkter i 2023 og et eller flere ekte villmarkssjekkpunkter er under vurdering.

Tracking, resultatservice og mediedekning

Omtrent 80% synes GPS-trackingen fungerte godt eller meget godt, mens 22% syntes den var dårlig. Utfordringene knyttet til tracking handler om flere ting, bla mobildekning, batterikapasitet og kartløsning. Det vil fram mot 2023 bli gjort utviklingsarbeid knyttet til kartløsning. I noen områder med dårlig mobildekning vet vi at det vil bli gjort forbedringer før vi igjen er ute i sporet. Både Femundløpet og våre partnere jobber for å forbedre tracking-løsningen. Under årets løp var det nærmere 160 000 unike følgere på trackingen.

Også på området resultatservice er det mange meninger – og selvsagt store muligheter for å gjøre det bedre. 2022 var et år «midt i mellom» to løsninger, vi vet at vi i 2023 kan komme tilbake med forbedret resultatservice, inkludert kartløsninger.

Når det gjelder mediedekning synes 30% den var meget bra, mens 50% synes den var god og 23% opplevde den som dårlig. Noe av kritikken handler om bredere dekning, ikke kun dekning av toppkjørerne i de ulike klassene. Dette er noe vi vil ta med videre i evalueringen sammen med våre media-partnere.

Løpsledelse, TD-apparat og funksjonærer

Løpsledelsen får gode skussmål fra deltakerne. 63% god og 33% meget god. Det samme gjelder for TD-apparatet, 63% god og 29% meget godt.

Femundløpet har mange frivillige i arbeid i mange ulike funksjoner. Over 90% av de som har svart rapporterer om gode møter med funksjonærer og frivillige. Men et viktig punkt er påpekt av flere; de frivilliges kunnskap om hundekjøring. Dette vil vi ta tak i og sikre at frivillige får mulighet til å tilegne seg basiskunnskap om hundekjøring som gjør dem til enda bedre frivillige.

Veterinærtjenesten

Over 90% var fornøyd med veterinærtjenesten. Gjennomgående blir de opplevd som kunnskapsrike og imøtekommende. Vi er stolte av samarbeidet med RaceVets. Uten den frivillige innsatsen som legges ned av veterinærer fra inn og utland ville ikke Femundløpet vært det samme.

Ikke alle spørsmål er berørt i detalj her

Evalueringen hadde mange spørsmål, også de vi ikke trekker fram i denne saken er viet oppmerksomhet internt i organisasjonen. Det handler blant annet om påmeldingsløsning, digitalt kjørermøte, innsjekking, startkontingent, premiering, mentorordningen, opplevelsen av seremonier og ikke minst erfaringer og tanker delt gjennom åpne kommentarfelt. Alt er gjennomgått og vil ha betydning for hvordan vi rigger Femundløpet 2023.

Tusen takk for at dere tok dere tid til å svare på evalueringen.

Les også: