Regler

Sist oppdatert: 04.09. 2019 @ 22:31

OBS! det kan komme endringer, sjekk eventuelle oppdateringer før løpsstart. Legg også merke til Norges hundekjørerforbunds konkurranseregelverk. Disse reglene gjelder i tillegg til Femundløpets regler. Les mer om dette her »
Tidsbegrensning for utkjøring fra sjekkpunkt Tolga er tirsdag 4. februar 2020 kl. 23.59.

NB! Vi anbefaler alle på det sterkeste å lese gjennom hele reglementet samt kommentarene fra Sportslig utvalg i note 1, selv om dere har kjørt tidligere. Hvis noe fortsatt er uklart for dere, ta kontakt med Sportslig utvalg for å få en forklaring/presisering.

Her finner du også nedlastbare PDF-filer med chipliste for registrering av hunder i spannet, oppdatert reglemement og egenerklæring for reglement og obligatorisk utstyr for 2019.
Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Innholdsfortegnelse

1.0 Løpsbeskrivelse for Femundløpet

Femundløpet skal være et internasjonalt langdistanseløp.
Femundløpet skal være et tilbud til bredde og elite innen langdistanse hundekjøring.
Femundløpet skal arrangeres med spesiell fokus på dyrevelferd.Femundløpet skal være et langdistanseløp som måler hundespannets ferdigheter og deltakerens strategier uten annen hjelp utenfra enn hva arrangøren har bestemt. Femundløpet har som overordnet mål at deltaker har det fulle ansvar for at de disposisjoner hundedeltakeren velger, alltid er de beste for hundespannet og seg selv, og samtidig er tilstrekkelig til å kunne takle alle situasjoner som kan oppstå under konkurransen.

Alle deltakere er like viktige, og skal ha samme service gjennom hele løpet.Alle deltakere skal ut fra de ressursene de rår over, etter beste evne søke å gjennomføre en langdistansekonkurranse på sitt nivå.
Femundløpet kan sette begrensning for antall deltakere.

Femundløpets løpskomité er oppnevnt av arrangør, og består av:
Arrangementsansvarlig (daglig leder)
Løpsleder, Løpskoordinatorer F650, F450 og Femund jr.
Sjefsveterinær
Ansvarlig for start og målgang i Røros
Sikkerhetsansvarlig
Løypeansvarlig
Frivilligkoordinator
Tidtageransvarlig
Sjekkpunktansvarlig
Sekretariatansvarlig
Seremoniansvarlig
Presseansvarlig / kommunikasjonsansvarlig
Representant for SU

Løpskomitéen innestår for den tekniske gjennomføringen av arrangementet, herunder løypene. Den utnevner de assistenter og medhjelpere de måtte ha behov for, for å kunne løse sine oppgaver. Daglig leder, eller den som bemyndiges, skal på vegne av Femundløpet uttale seg til presse/ media om

1.3.1 Løpsleder

Femundløpets løpsleder oppnevnes av arrangøren. Løpsleder skal være et kontaktledd mellom deltakerne, TD og arrangement- og fagansvarlige i løpskomiteen.Løpsleder kan på vegne av Femundløpet uttale seg til presse/media om uhell eller uheldige hendelser som skjer under Femundløpet.

1.3.2 Løpskoordinator

Femundløpets løpskoordinatorer oppnevnes av arrangøren (Femundløpet).Løpskoordinator skal bistå løpsleder under løpet og være et kontaktledd mellom deltakerne, TD og arrangement- og fagansvarlige i løpskomiteen.

1.3.3 TD

Teknisk Delegert, TD, utnevnes av NHF.

1.3.4 Jury

Jury oppneves iht. NHF sitt reglement for langdistanse.

1.3.5 Sjefsveterinær

Sjefsveterinær oppnevnes av arrangør (Femundløpet).
Sjefsveterinær er veterinærkorpsets leder.
Kun sjefsveterinær skal uttale seg til presse/media om død hund og alvorlige hendelse i forbindelse med dyrevelferd. Pressemelding skal sendes ut. Det er viktig for løpet at slike opplysninger er offentlige.
Sjefsveterinær har rett til å undersøke alle hunder på sjekkpunktet, start og mål og kan kreve undersøkelse av enhver hund han/hun finner det nødvendig å undersøke.

1.3.6 Løpsveterinærer

Løpsveterinær har rett til å undersøke alle hunder på sjekkpunktet, start og mål og kan kreve undersøkelse av enhver hund han/hun finner det nødvendig å undersøke i henhold til Femundløpets regler §2.1 om veterinærkontroll.

2.0 Hunder

Hunder kan bli forlangt undergitt veterinærundersøkelse før, under og etter løpet. Såfremt en eier/utøver nekter å la en eller flere av sine hunder bli undersøkt, skal utøveren diskvalifiseres. En hund som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen kan ikke starte/kjøre videre før den blir godkjent. Dersom deltakeren ikke er enig med løpsveterinærens vurdering av hunden har deltakeren krav om ”second opinion” fra annen løpsveterinær, og sjefsveterinær skal kontaktes. En veterinærkontroll er obligatorisk på alle obligatoriske hvilesteder. Deltaker er selv ansvarlig at det blir gjort og bekreftet i veterinærhåndbok.

Alle hunder som skal delta, også reservehunder, skal ha gyldig intranasal kennelhostevaksine. Vaksinens gyldighet bestemmes av produsentens godkjenning av produktet og eventuelt legemiddelverket i det landet der vaksinen settes.

Deltaker er ansvarlig for at alle hunder som skal delta, også reservehunder, har gjennomført PreRace vetsjekk FØR ankomst Røros. Det skal ved registrering på Røros legges fram en veterinærattest ikke eldre enn 14 dager om at alle hundene er undersøkt.

Alle hunder som deltar i Femundløpet skal være chipsmerket med mikrochip (ISO-standard 11784 eller vedlegg A til ISO-standard 11785). Chipsnummer skal være ført inn i vaksinasjonskortet/attesten/pass.
I tillegg skal alle hunder som deltar i Femundløpet merkes med Femundløpets merkesystem. Merket utleveres av sekretariatet ved registrering, og skal festes i hundens halsbånd.
Prosedyrer for scanning av chipsene, bestemmes av løpsleder eller TD.
Deltakeren skal før løpet levere til arrangøren utfylt skjema med navn og chips nr. på hundene som skal delta i løpet. Fristen for innlevering fastsettes av arrangøren. Den enkelte deltaker er selv ansvarlig for at hundene er merket på forskriftsmessig måte.
Kontroll av merking kan foretas av veterinær og/eller løpskoordinator ved start, på sjekkpunktene og ved målpassering. Manglende merking skal rapporteres til TD eller løpsleder.

Veterinærhåndbok deles ut til alle deltakerne ved registrering og skal fraktes med på sleden under hele løpet. «Drop-dog» bok deles ut til alle deltaker ved registrering og skal fraktes i handlerbil/med gjensatte hunder under hele løpet. Veterinærhåndbok må godkjennes av en veterinær på hvert sjekkpunkt hvor deltaker tar en obligatorisk hvile. Deltaker er selv ansvarlig at det blir gjort. Manglende godkjenning på veterinærhandbok kan føre til diskvalifikasjon. Etter løpet, eller hvis en deltaker bryter løpet, må veterinærhåndbok og «drop-dog» bok leveres tilbake til sekretariatet.

3.0 Deltakeren

Deltakeren plikter å sette seg inn i og kjenne reglene til Femundløpet og NHF.

Deltakelse i Femundløpet skjer fullt og helt på deltakerens ansvar. Deltakeren er selv den nærmeste til å kunne vurdere hvorvidt han/hun og hans/hennes hunder er i stand til å gjennomføre løpet under ulike forhold, uten risiko for seg selv eller andre deltakere, samt om hans utstyr holder mål.
Deltakeren kan ikke holde arrangøren, juryen, funksjonærer, løpsveterinærer, sponsorer eller andre medhjelpere til Femundløpet ansvarlig for, eller fremme krav om erstatning for, skade på ham/hun selv, handlere, hunder, biler eller utstyr.
Deltakeren er selv ansvarlig for å tegne dekkende forsikring/lisens for seg selv, sine hunder og sitt utstyr i Femundløpet.
Alvorlige hendelser i forbindelse med dyrevelferd f.eks ”død hund” vil bli offentliggjort. Deltakerne må være innforstått med at det blir gitt ut pressemelding med navn på deltaker, navn på hund, sted, hva som har skjedd og eventuelt dødsårsak hvis/når den blir kjent. Deltakeren er forpliktet til å gi tillatelse til offentliggjøring i forhold til veterinærens taushetsplikt.

Kjørermøtet er obligatorisk for alle deltakere og handler. Deltakeren må ta med 1 handler på kjørermøtet. Dersom deltakeren ikke har nådd frem til kjørermøtet i tide, og rimelighetshensyn tilsier at han allikevel bør få starte, skal deltakeren sende en annen i sitt sted. Deltakeren er i så fall selv ansvarlig for at de nødvendige opplysninger gitt på kjørermøtet bringes til hans/hennes kunnskap.
Deltakere og handlere plikter å sette seg inn i, forstå og følge den informasjon, bestemmelser og retningslinjer som blir gitt på kjørermøtet og som blir distribuert av arrangør.
Deltakere og handlere plikter å sette seg inn, forstå og rette seg etter den veterinærinformasjon som blir gitt på kjørermøte, og som blir distribuert av sjefsveterinær, løpsveterinærer og av arrangør.
Alle oppgaver som beskrives som deltakers eller handlers oppgave skal utføres av deltakerne i denne klassen.

En deltaker som må/velger å bryte løpet skal fortest mulig melde fra til rennledelsen.
Deltaker er selv ansvarlig for transport av seg selv, sine hunder og sitt utstyr og depot fra sjekkpunktene. Deltaker må snarest levere tilbake til sekretariatet, eller sjekkpunktet, veterinærbok, «dropped-dog» bok og tidtaking/GPS utstyr eller annet utstyr som arrangør har stilt til disposisjon under løp.
Ikke tilbakelevert teknisk utlevert arrangementutstyr blir fakturert deltaker.

Deltakeren skal være fylt 18 år seinest på startdagen i F450 og F650.

Alder for juniorklassen er 15-18 år. Alder for junior gjelder pr. definisjon den alder vedkommende har pr. 31/12 det året sesongen avsluttes.

Deltakere under 18 år må forvise samtykkeskjema av verge.

Ettersøkning etter deltaker vil normalt bli satt i gang ca. 24 timer etter siste kontakt. Unødig opphold mellom sjekkpunkter bør derfor unngås. I tilfeller der forholdene tilsier det at ettersøkning må iverksettes tidligere, besluttes dette av løpsleder i samarbeid med aktuelle nødinstanser. Deltakeren skal til enhver tid ha med mat og utstyr for å klare seg i min 24 timer.
Det er først 24 timer etter at en har kjørt ut fra siste sjekkpunkt en kan ta i bruk nødfòr til seg sjøl og hundene. Dvs. at en deltaker alltid er ansvarlig for å ha nok fòr og mat disponibelt til hundene og seg sjøl i 24 t når en deltaker er ut fra et sjekkpunkt.

Arrangøren kan pålegge deltakere å bære reklame på klær eller slede.

Deltakerne bør bære startnummer på traseen, og skal bære under start, på sjekkpunktene og under målgang. Startnummer må bæres under åpningsseremonien, og på premieutdelingen eller andre offisielle hendelser hvis arrangøren krever det.
Handler skal bære handler startnummer i oppstallingsområdet før start, ved start, på sjekkpunktene og mållinjen.

4.0 Løpsregler

Femundløpet Junior (F-Junior) er en 6-spannsklasse, og består ikke av mer enn 6 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 4 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.

Femund 450 (F450) er en 8-spannklasse, og består av ikke mer enn 8 hunder og minst 6 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 5 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.

Femund 650 (F650)er en 12-spannklasse, og består av ikke mer enn 12 hunder og minst 9 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 6 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.

Deltakere som aldri har kjørt Femundløpet i klassen han er meldt på må kvalifisere seg. De som tidligere har kjørt og gjennomført godkjente løp/distanser (se liste på våre hjemmesider) er automatisk kvalifisert for å kjøre Femundløpet Junior, F450 eller F650 (uavhengig av hvor mange år det er siden).

Tidligere juniorer må gå veien om f.eks. Femundløpet 450 eller Finnmarksløpet 500, før de kan delta på Femundløpet 650. 

Femund 650
For å være kvalifisert til å delta i denne klassen må deltakeren:

 • ha fullført et hundeløp med minimum lengde 400 kilometer godkjent av Femundløpet.

Femund 450
For å være kvalifisert til å delta i denne klassen må deltakeren:
• ha fullført et hundeløp på minimum 200 km og med minst 1 sjekkpunkt godkjent av Femundløpet.
• eller delta på et rookiekurs, praktisk og teoretisk del som er godkjent av NHF/Femundløpet.

Femund Junior

For å være kvalifisert i denne klassen må deltakeren:

 • delta på et rookiekurs, praktisk og teoretisk del som er godkjent av NHF/Femundløpet.

Deltakeren skal fremlegge samtykkeerklæring fra foresatte/forelder om deltagelse og skal i tillegg ha med en voksen handler under løpet.

Liste over løp som er godkjent som kvalifiseringsløp legges ut på Femundløpets hjemmeside.

Enhver mishandling, eller dårlig behandling av hundene, iberegnet uakseptabel eller unødvendig hard avstraffelse, samt unødig høy skriking og roping til hundene, er forbudt. Uansett hvordan, og i hvilken utstrekning en deltaker blir hjulpet av andre, inkludert veterinær, fritar ikke dette han for hans personlige ansvar for stell og pleie av sine hunder.

En hund som er i sleden når deltakeren kommer til sjekkpunkt er ikke tatt ut av løpet med mindre deltakeren ønsker det. Hunder som skades eller blir syke, eller som deltakeren av andre grunner vil ta ut av spannet, skal undervegs fraktes på sleden til neste sjekkpunkt.Hunder som er tatt ut av spannet, er diskvalifisert fra videre deltakelse i løpet.

Doping er forbudt for utøver og hunder. NHF følger det internasjonale hundekjørerforbundet, IFSS(International Federation of Sleddog Sport) sine dopingregler for hund og utøver. “Anti-Doping Rules (Human Athletes) og Anti-Doping Rules for Dogs participating in Sleddog Sports”.

Gjensetting av hunder er kun tillatt på sjekkpunktene. Deltaker har ansvar for at hunder blir forsvarlig tatt hånd om. Det er ikke tillatt å sette nye hunder inn i spannet etter start.
Hund som tas ut av spannet skal gjennomgå en veterinærsjekk hos en løpsveterinær. Veterinærsjekken skal kvitteres i «drop-dog» bok. Deltaker/handler har ansvaret for at hunden får nødvendig veterinærsjekk etter at hunden er tatt ut. Deltaker må markere i veterinærboka hunden som er tatt ut. Om en deltaker bryter løpet skal alle hundene i spannet sjekkes av en løpsveterinær.

Startintervall er 1 min. dersom ikke annet blir bestemt av arrangøren. Deltakeren plikter å følge arrangørens anvisninger for å komme fra oppstallingsplass frem til start. Deltakeren kan få hjelp til å ta spannet fram til start (handlere / arrangør).

Deltaker og hundespann skal følge den løypa som Femundløpet har fastsatt og merket. IFSS merkesystem benyttes. Hvordan merkene ser ut opplyses på kjøremøtet. Hvis et spann mister løypa, skal det vende tilbake til det sted det forlot løypa og fortsette løpet derfra.

Det er ikke tillatt å følge brøytet veg på andre strekninger enn der arrangøren har bestemt. Opplysninger om dette blir gjennomgått i løypebeskrivelsen på kjørermøtet.Deltakeren skal vise stor forsiktighet ved kryssing av bilveg. Kryssing av trafikkert veg er merket med GULT fareskilt. En deltaker kan kreve fritt spor når hans lederhund er kommet nærmere enn femten (15) meter fra sleden til foran kjørende spann. Spann som blir forbikjørt, skal kjøre til siden og senke farten, eventuelt stoppe helt. En deltaker som er forbikjørt, kan ikke kreve fritt spor av det spann som kjørte forbi han før tidligst etter fem (5) minutter, eller halvannen (1,5) kilometer, såfremt deltakerne seg imellom ikke blir enig om noe annet. En deltaker som tar igjen ett eller flere spann som har stoppet, kan kjøre forbi samtlige.

Deltakeren har ikke lov til å motta noen form for hjelp underveis i løpet annet enn det som er bestemt av arrangøren/reglene her.

Tidsutligning tas ved den første obligatoriske hvile. Deltaker er selv ansvarlig for at startdifferansen blir utlignet.

Hviletiden tas ut i hele minutter. Deltaker skal personlig sjekke inn og ut av sjekkpunktene, og er selv ansvarlig for at alle obligatoriske pausene blir fullført.

Femund Junior har to obligatoriske hviler. Første obligatoriske hvile på 6 timer + tidsutligning må tas ut på første sjekkpunkt. Den andre obligatoriske hvilen er på 6 timer og må tas ut på andre sjekkpunkt.

Femund 450 har to obligatoriske hviler. Første obligatoriske hvile på 6 timer + tidsutligning må tas ut sammenhengende på første, andre eller tredje sjekkpunkt (valgfritt). Andre obligatoriske hvile på 4 timer må tas ut på sjekkpunkt Tolga.

Femund 650 har to obligatoriske hviler. Første obligatoriske hvile på 6 timer + tidsutligning må tas ut sammenhengende på sjekkpunkt første,  andre eller tredje sjekkpunkt (valgfritt). Den andre obligatoriske hvile på 6 timer må tas ut sammenhengende på sjekkpunkt Orkelbogen  eller Tolga (valgfritt).

Sjekkpunktene er å betrakte som kontrollposter i konkurransen. Deltakeren skal sjekke inn/ut på kontrollpunktene før spannet fortsetter løpet. Hvert hundespann får anvist sitt sted på avsperret og merket oppstallingsområde, hvor spannet kan ta ut sin hviletid. Kun deltakeren har adgang til oppstallingsområdet, med unntak av Tufsingdalen hvor handler kan oppholde seg bak hundespannet ved stolpen/sleden

4.11.2 Depot

Depot blir på alle sjekkpunkt. Depotsekker plasseres av handler på oppmerket område. Depotsekker merkes tydelig med navn og startnummer.

I depotsekkene kan handler legge alt som ønskes av klesskift, bytte av fottøy og kald mat til deltaker og hunder. Kjølebag eller tilsvarende utstyr, som er i depot skal være tom og tas tom til oppstallingsområde. Varm mat, inkludert termoser fylt med varm drikke, er strengt forbudt å legge i depotsekk. Kald drikke for deltaker godtas. Tørrfor til hunder skal være tørt. Telt, sovepose, liggeunderlag og annet obligatorisk utstyr kan ikke legges i depotsekken – deltaker skal bruke det medbragte utstyret. Batterier, hundesokker og andre forbruksprodukter, eller utstyr som er ødelagt og må byttes, kan legges i depotsekken.

Hvis en slede blir ødelagt utover det som er mulig å reparere, så er det anledning til å bytte slede. Bytte skal godkjennes av TD / rennleder / sjekkpunktansvarlig før en kan bytte. Utover dette er det anledning til å bytte slede mot tom slede 1 gang på F-junior og F450 og 2 ganger på F650.

Tilhenger som blir satt inn underveis i løpet, regnes som sledebytte. Tom slede byttes mot tom slede.

Deltaker frakter alt som tas ut fra depot til oppstallingsplassen. Det samme gjelder utstyr og eventuelt avfall fra oppstalling til depot. Alle forrester skal fjernes fra oppstallingsområdet og legges i depot/ avfallsdunk.

4.11.3 Hjelp på sjekkpunktene

Deltaker kan motta hjelp til bremsing, holding og styring av spannet fram til, og ut fra anvist oppstallingsplass fra sjekkpunktfunksjonærer. Slik hjelp kan kun mottas fra oppmerket innkomstpunkt og fram til oppmerket utkjøring på sjekkpunktene. En handler kan stå vakt bak sleden KUN ved sjekkpunkt Tufsingdalen.

Det er ikke tillatt å motta noen form for hjelp fra andre til arbeid på sjekkpunktet. Dette omfatter alt arbeid med hundespannet under hviletiden på oppstallingsområdet.

Deltakeren plikter å sørge for at handler skal rydde og fjerne halm og forrester når spannet er reist fra sjekkpunktet.

Alt stell og foring av hunder skjer feltmessig og utføres kun av deltakerne.
Det er ikke tillatt å tilberede mat eller koke opp vann på forhånd og sette dette i depot-området.
Det er ikke tillatt til å bruke kjøkken på sjekkpunkter for å forberede hundemat eller varme opp salver og kremer.

I Femundløpet skal det holdes spesiell fokus på dyrevelferd. Deltakerne plikter til enhver tid å gi hundene optimalt stell og holde gode vanning- og foringsrutiner. Deltakerne plikter å holde et våkent øye til hundenes formutvikling under løpet. Hunder som ikke opprettholder god helse, god form og godt hold, og som ikke er skadefri skal tas ut av løpet.

Hjelp fra løpsveterinær: Deltaker kan/skal ta imot hjelp til kontroll av hunder og hjelp til veterinærbehandling av hunder som trenger dette.

Hvis en hund dør under løpet i sporet underveis mellom sjekkpunkt, så skal den fraktes til det første neste sjekkpunktet, eller til det sist passerte sjekkpunktet. Hunden skal fraktes i sleden og være tildekket ved ankomst til sjekkpunktet. Deltakeren skal snarest mulig etter å ha sjekket inn varsle rennledelsen ved TD, rennleder og/ eller løpsveterinær. Deltakeren kan kun fortsette videre etter at tillatelse er gitt av TD, rennleder og/ eller løpsveterinær. Deltakeren kan diskvalifiseres fra videre deltakelse hvis det ut fra undersøkelser viser seg at deltakeren har gjort seg skyldig i mishandling av hunden, eller på annen måte forårsaket hundens død. Deltakeren kan også diskvalifiseres hvis han/hun på et tidligere sjekkpunkt har fått skriftlig beskjed (Veterinærboka) om og sette igjen hunden, hvis da ikke døden skyldes helt andre årsaker. Deltakeren kan også diskvalifiseres dersom døden skyldes uttørking eller overoppheting. Start og mål, regnes også som stasjoner i denne sammenhengen. Hvis det kreves obduksjon av hunden skal denne ikke belastes deltakeren økonomisk.

Følgende utstyr er obligatorisk og skal være i sleden fra start til mål. Det er et krav at utstyret skal være funksjonelt for å bli godkjent, slik at deltakeren er i stand til å overleve ekstreme situasjoner uansett værforhold. Utstyret kan bli kontrollert ved start, under løpet og ved målgang.

 • Aktuelle kart (1:50.000) Statens kartverk- med inntegnet løypetrasse , eller GPS med innlagt løypetrasse og aktuelle kart (1:100.000)
 • Magnetkompass
 • Veterinærhåndbok (blir utdelt ved registrering)
 • Operativ vannkoker( se beskrivelse) med beholder til å varme minimum 0,5 litervann pr. hund, + 0.5 liter rødsprit til junior + 450/ 1 liter til 650.
 • Forskåler og forøse.
 • Snøspade
 • Øks eller stor kniv
 • Dekken til hver hund
 • Foret ekstremvindsekk. Må veie min. 2000 g. Jerven eller tilsvarende
 • Sovepose for ekstreme forhold. Posens vekt skal være min. 2000 g og skal ha en oppgitt ekstrem- temperaturgrense på minimum -30 C
 • Liggeunderlag
 • Førstehjelpsutstyr
 • Ekstrem vinterbekledning m/refleksanordninger som er godt synlig i mørke foran og bak.
 • Ekstra klessett med under- og ytterklær, lue og votter, sokker og fottøy vinterstøvler. NB: Må pakkes i vanntett emballasje, for eksempel vanntette pakkposer eller plast
 • Reserve hodelykt og batterier
 • Lysstav/signalpistol ( i lomme på kroppen)
 • Fyrstikker pakket i plast eller annet vanntett materiale. Skal bæres på kroppen
 • Søppelsekk
 • 8 sokker pr. hund ut fra hvert sjekkpunkt, inklusiv de som er i bruk
 • Nødrasjon hundemat, 500 gram per hund i spannet ved start. Nødrasjonen skal pakkes separat. Forsegles av arrangør. Brutt forsegling gir grunn til diskvalifisering. Husk 24 timers regelen etter siste sjekkpunkt!
 • Nødrasjon for deltaker. Minimum 500 gram. Til bruk 24 timer etter siste sjekkpunkt, jfr. nødrasjon til hund.

Obligatorisk utstyr som er tapt eller ødelagt kan suppleres/erstattes fra depot/handler. Utstyret må da legges fram for løpsleder, løpskoordinator (TD) eller sjekkpunktsansvarlig for å godkjenne bytte/ erstatningen (skal loggføres av TD).

Hundesokker, hodelykt/batterier, brennstoff til koker/ primus er unntatt og kan om ønskelig erstattes fra depot.

Det skal være wire i hovedline/midtline.

Målstrekning er minimum 1 km før mål, og skal merkes tydelig. Sporet på denne strekningen skal være bred nok til at spann kan passere hverandre. Det er ”fri kjøring” i målstrekningen.

Løypa går delvis i reinbeiteområder. Hundene må derfor holdes under streng kontroll og aldri slippes løs under konkurransen. Deltaker som blir observert/rapportert med løs(e) hund(er) blir umiddelbart diskvalifisert. Deltaker vil bli holdt ansvarlig for skadeforvoldt av hans/hennes hunder.

Ved kjøring på strekninger hvor man kan møte rein skal deltaker være festet til spannet/sleden med tau eller lignende.

Forsøpling langs traséen kan føre til diskvalifisering.

Arrangøren kan introdusere maksimaltid for gjennomføring av løpet og en frist for passering av sjekkpunkter. I 2019 må deltakere starte fra siste sjekkpunkt (Tolga) senest tirsdag 05.02.2019 kl 24:00. Deltakere som starter senere enn dette vil automatisk bli diskvalifisert fra Femundløpet. Deltaker kan kjøre videre på eget ansvar.

Fristen ut fra siste sjekkpunkt kan forlenges av juryen.

Deltakerens slede skal være i stand til å bære deltakeren. Det er anledning for deltaker å sitte på sleden under konkurransen. Sleden og pakksekken skal være stor nok til å ha plass til minimum 1 hund under sledetrekket i tillegg til obligatorisk utstyr. Dette vil bli kontrollert ved start.

SU anbefaler deltakerne om å ta med en enkel hundepose i tilfelle en hund må fraktes i sleden.

F-Junior har forbud mot bruk av staver fra start til mål.

I F450 og F650 er det lov å benytte staver fra sjekkpunkt Tufsingdalen for begge distanser. Staver skal medbringes fra start til mål om dette ønskes.

Protest skal være levert TD/Jury senest 1 –en- time etter målpasserings. Den skal være skriftlig og begrunnet. Protestgebyr er NOK 100,-

NB! Ved tvister/tolkningsspørsmål i forhold til dette regelverket og NHF sitt er det NIF sine lover og NHF sine regler som gjelder.