Regler

Sist oppdatert: 29.01. 2020 @ 21:40

OBS! Det kan komme endringer, sjekk eventuelle oppdateringer før løpsstart.
Tidsbegrensning for utkjøring fra sjekkpunkt Tolga er tirsdag 4. februar 2020 kl. 23.59.

NB! Vi anbefaler alle å lese gjennom hele reglementet samt kommentarene fra Sportslig utvalg i note 1, også om dere har kjørt tidligere. Hvis noe fortsatt er uklart, ta kontakt med Sportslig utvalg for å få en forklaring/presisering.

Her finner du også nedlastbare PDF-filer med chipliste for registrering av hunder i spannet, oppdatert reglemement og egenerklæring for reglement og obligatorisk utstyr for 2020.
Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Regler for Femundløpet 2020 - innholdsfortegnelse

1.0 Løpsbeskrivelse for Femundløpet

Femundløpet skal være et internasjonalt langdistanseløp.
Femundløpet skal være et tilbud til bredde og elite innen langdistanse hundekjøring.
Femundløpet skal arrangeres med spesielt fokus på dyrevelferd.

Femundløpet skal være et langdistanseløp som måler hundespannets ferdigheter og deltakerens strategier uten annen hjelp utenfra enn hva arrangøren har bestemt. Femundløpet har som overordnet mål at deltaker har det fulle ansvar for at de disposisjoner hundedeltakeren velger, alltid er de beste for hundespannet og seg selv, og samtidig er tilstrekkelig til å kunne takle alle situasjoner som kan oppstå under konkurransen.

Alle deltakere er like viktige, og skal ha samme service gjennom hele løpet.

Alle deltakere skal ut fra de ressursene de rår over, etter beste evne søke å gjennomføre en langdistansekonkurranse på sitt nivå.
Femundløpet kan sette begrensning for antall deltakere.

Femundløpets løpskomité er oppnevnt av arrangør, og består av:

Arrangementsansvarlig (daglig leder)
Løpsleder

Løpskoordinatorer F650, F450, F200 og Femund jr.
Sjefsveterinær

Ansvarlig for start og målgang i Røros

Sikkerhetsansvarlig

Løypeansvarlig

Frivilligkoordinator

Tidtageransvarlig

Sjekkpunktansvarlig

Sekretariatansvarlig

Seremoniansvarlig

Presseansvarlig / kommunikasjonsansvarlig

Representant for SU

Løpskomitéen innestår for den tekniske gjennomføringen av arrangementet, herunder løypene. Den utnevner de assistenter og medhjelpere de måtte ha behov for, for å kunne løse sine oppgaver. Daglig leder, eller den som bemyndiges, skal på vegne av Femundløpet uttale seg til presse/ media om Femundløpet.

1.3.1 Løpsleder

Femundløpets løpsleder oppnevnes av arrangøren. Løpsleder skal være et kontaktledd mellom deltakerne, TD og arrangement- og fagansvarlige i løpskomiteen.

Løpsleder kan på vegne av Femundløpet uttale seg til presse/media om uhell eller uheldige hendelser som skjer under Femundløpet.


1.3.2 Løpskoordinator

Femundløpets løpskoordinatorer for F650, F450, F200 og FJr oppnevnes av arrangøren (Femundløpet).

Løpskoordinator skal bistå løpsleder under løpet og være et kontaktledd mellom deltakerne, TD og arrangement- og fagansvarlige i løpskomiteen.

1.3.3 TD

Teknisk Delegert, TD, utnevnes av NHF.

1.3.4 Jury

Jury oppnevnes iht. NHF sitt reglement for langdistanse.

1.3.5 Sjefsveterinær

Sjefsveterinær oppnevnes av arrangør (Femundløpet).

Sjefsveterinær er veterinærkorpsets leder.

Kun sjefsveterinær skal uttale seg til presse/media om død hund og alvorlige hendelse i forbindelse med dyrevelferd. Pressemelding skal sendes ut. Det er viktig for løpet at slike opplysninger er offentlige.

Sjefsveterinær har rett til å undersøke alle hunder på sjekkpunktet, start og mål og kan kreve undersøkelse av enhver hund han/hun finner det nødvendig å undersøke.

1.3.6 Løpsveterinærer

Løpsveterinær har rett til å undersøke alle hunder på sjekkpunktet, start og mål og kan kreve undersøkelse av enhver hund han/hun finner det nødvendig å undersøke i henhold til Femundløpets regler §2.1 om veterinærkontroll.

2.0 Hunder

2.1 Veterinærkontroll
Alle hunder som deltar i Femundløpet kan bli veterinærundersøkt av løpsveterinær før, under og etter løpet. Spann som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen kan diskvalifiseres av juryen.

En hund som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen, og deltakeren ikke tar denne ut av spannet frivillig, skal diskvalifiseres av juryen.

Det er obligatoriske veterinærkontrollerpå alle obligatoriske hvilesteder i tillegg til ved målgang.

Deltaker er selv ansvarlig at det blir gjort og bekreftet i veterinærhåndbok.

Obligatorisk veterinærkontroll skal minimum inneholde sjekk av allmenntilstand, respirasjon- og sirkulasjonssystem, fordøyelsessystem, væskebalanse og hold (BCS).

Hunder som skal gå videre i løpet fra obligatorisk veterinærkontroll skal ha normal temperatur og væskebalanse, normal appetitt, normale funn på respirasjons- og sirkulasjonssystem, holdverdi (BCS) på minimum tre (3), og ellers være friske og skadefrie.

Veterinærkontroll av spannet er også obligatorisk ved brutt løp på det sjekkpunktet hvor deltageren bryter.

I tillegg til de obligatoriske veterinærkontrollene kan det gjennomføres ordinære veterinærkontroller på alle FEL-sjekkpunkt hvor deltaker stopper. Et spann som kjører rett gjennom et sjekkpunkt, skal ha minimum ordinær veterinærkontroll av FEL løpsveterinærer ved neste sjekkpunkt i løypa.

FEL løpsveterinærer, TD og rennleder, har likevel myndighet til å kreve en hund eller et spann undersøkt om det er tvil om en hunds eller et spanns helse, eller evne til å fortsette i løpet. Dette gjelder uavhengig om kjører planlegger å stoppe på sjekkpunktet eller ikke.

Re-sjekk: Resjekk er en ny veterinærkontroll av en enkelt hund eller et spann hvor FEL løpsveterinærer finner dette nødvendig for å ivareta hundens/enes helse på en best mulig måte. En resjekk kan pålegges å bli gjennomført på det sjekkpunkt deltaker befinner seg og/eller på neste sjekkpunkt deltaker kommer til. Gjennomført resjekk skal signeres av en av FEL løpsveterinærer, og kjører er selv ansvarlig for å få gjennomført og signert resjekken i veterinærbok.

Deltakeren som nekter å få gjennomført veterinærkontroll, forlater sjekkpunktet eller kommet i mål uten å ha gjennomført, fått signert og godkjent obligatoriske veterinærkontroller og resjekk vil bli automatisk diskvalifisert.

Det er obligatorisk veterinærkontroll ved målgang som må være godkjent før deltakeren får godkjent gjennomført løp.

Alle hunder som skal delta, også reservehunder, skal ha gyldig intranasal kennelhostevaksine. Vaksinens gyldighet bestemmes av produsentens godkjenning av produktet og eventuelt legemiddelverket i det landet der vaksinen settes.

Deltaker er ansvarlig for at alle hunder som skal delta, også reservehunder, har gjennomført PreRace vetsjekk FØR ankomst Røros. Det skal ved registrering på Røros legges fram en veterinærattest ikke eldre enn 14 dager om at alle hundene er undersøkt.

Deltagere som medbringer hunder som er blitt behandlet av veterinær/ behandling er avsluttet innenfor 28 dager før start på Femundløpet skal:

 • Fremvise hunden til undersøkelse av en av Femundløpets løpsveterinærer.
 • Medbringe dokumentasjon (epikrise/sykehistorie) fra sin behandlende veterinær til løpsveterinær i Femundløpet.
 • Dokumentasjonen skal inneholde en vurdering på bakgrunn av hendelsen og den behandling som er gitt om det er velferdsmessig- og helsemessig forsvarlig at hunden stiller til start i Femundløpet.
 • Om en slik vurdering ikke kan avklares på behandlingstidspunktet kan behandlende veterinær gi

Femundløpets løpsveterinærer den endelige vurderingsmyndighet.

 • Dersom behandlende veterinær finner det uforsvarlig at hunden starter i Femundløpet kan den ikke stille til start.
 • En løpsveterinær kan ved undersøkelse av hund/er før start overprøve behandlende veterinærs godkjenning dersom løpsveterinæren finner det uforsvarlig at hunden/-ene stiller til start i Femundløpet.
 • En hund som er blitt diagnostisert og behandlet for lungebetennelse kan ikke stille til start før tidligst 3 måneder etter avsluttet behandling. Ligger sykdommen nærmere enn 6 måneder tilbake i tid skal hunden godkjennes til start av FL løpsveterinærer.
 • Femundløpet følger NHF og IFSS`s sitt til enhver tid gjeldende dopingreglement. Oppdatert dopingregelverk er å finne på NHF hjemmesider under antidoping.

Alle hunder som deltar i Femundløpet, skal være chipsmerket. I tillegg skal hver enkelt hund være merket med FL tag på halsbåndet underveis i løpet. Tagger utleveres ved registrering før løpet. Det anbefales å sette taggen på hunden sitt halsbånd på startdagen.

Deltakeren skal før løpet levere til arrangøren utfylt skjema med navn og chips nr. på hundene som skal delta i løpet. Fristen for innlevering fastsettes av arrangøren.

Veterinærhåndbok deles ut til alle deltakerne ved registrering og skal fraktes med på sleden under hele løpet. «Drop-dog» bok deles ut til alle deltakere ved registrering og skal fraktes i handlerbil/med gjensatte hunder under hele løpet. Veterinærhåndbok må godkjennes av en veterinær på hvert sjekkpunkt hvor deltaker tar en obligatorisk hvile. Deltaker er selv ansvarlig at det blir gjort. Manglende godkjenning på veterinærhandbok kan føre til diskvalifikasjon. Etter løpet, eller hvis en deltaker bryter løpet, må veterinærhåndbok og «drop-dog» bok leveres tilbake til sekretariatet.

3.0 Deltakeren

Deltakeren plikter å sette seg inn i og kjenne reglene til Femundløpet og NHF.

Deltakelse i Femundløpet skjer fullt og helt på deltakerens ansvar. Deltakeren er selv den nærmeste til å kunne vurdere hvorvidt han/hun og hans/hennes hunder er i stand til å gjennomføre løpet under ulike forhold, uten risiko for seg selv eller andre deltakere, samt om hans utstyr holder mål.

Deltakeren kan ikke holde arrangøren, juryen, funksjonærer, løpsveterinærer, sponsorer eller andre medhjelpere til Femundløpet ansvarlig for, eller fremme krav om erstatning for, skade på ham/hun selv, handlere, hunder, biler eller utstyr.

Deltakeren er selv ansvarlig for å tegne dekkende forsikring/lisens for seg selv, sine hunder og sitt utstyr i Femundløpet.

Alvorlige hendelser i forbindelse med dyrevelferd f.eks.” død hund” vil bli offentliggjort. Deltakerne må være innforstått med at det blir gitt ut pressemelding med navn på deltaker, navn på hund, sted, hva som har skjedd og eventuelt dødsårsak hvis/når den blir kjent. Deltakeren er forpliktet til å gi tillatelse til offentliggjøring i forhold til veterinærens taushetsplikt.

Kjørermøtet er obligatorisk for alle deltakere og handler. Deltakeren må ta med 1 handler på kjørermøtet. Dersom deltakeren ikke har nådd frem til kjørermøtet i tide, og rimelighetshensyn tilsier at han allikevel bør få starte, skal deltakeren sende en annen i sitt sted. Deltakeren er i så fall selv ansvarlig for at de nødvendige opplysninger gitt på kjørermøtet bringes til hans/hennes kunnskap.

Deltakere og handlere plikter å sette seg inn i, forstå og følge den informasjon, bestemmelser og retningslinjer som blir gitt på kjørermøtet og som blir distribuert av arrangør.

Deltakere og handlere plikter å sette seg inn, forstå og rette seg etter den veterinærinformasjon som blir gitt på kjørermøte, og som blir distribuert av sjefsveterinær, løpsveterinærer og av arrangør.

Alle oppgaver som beskrives som deltakers eller handlers oppgave skal utføres av deltakerne i denne klassen.

En deltaker som må/velger å bryte løpet skal fortest mulig melde fra til rennledelsen.

Deltaker er selv ansvarlig for transport av seg selv, sine hunder og sitt utstyr og depot fra sjekkpunktene. Deltaker må snarest levere tilbake til sekretariatet, eller sjekkpunktet, veterinærbok, «drop-dog» bok og tidtaking/GPS utstyr eller annet utstyr som arrangør har stilt til disposisjon under løp.

Ikke tilbakelevert teknisk utlevert arrangement utstyr blir fakturert deltaker.

Deltakeren skal være fylt 18 år seinest på startdagen i F200, F450 og F650.

Alder for juniorklassen er 15-18 år. Alder for junior gjelder pr. definisjon den alder vedkommende har pr. 31/12 det året sesongen avsluttes.

Deltakere under 18 år må forvise samtykkeskjema av verge.

Ettersøkning etter deltaker vil normalt bli satt i gang ca. 24 timer etter siste kontakt. Unødig opphold mellom sjekkpunkter bør derfor unngås. I tilfeller der forholdene tilsier det at ettersøkning må iverksettes tidligere, besluttes dette av løpsleder i samarbeid med aktuelle nød instanser.

Det er først 24 timer etter at en har kjørt ut fra siste sjekkpunkt en kan ta i bruk reservemat til seg sjøl og hundene. Dvs. at en deltaker alltid er ansvarlig for å ha nok fòr og mat disponibelt til hundene og seg sjøl i 24 t når en deltaker er ut fra et sjekkpunkt.

Deltakerne skal bære startnummer under start, på sjekkpunktene og under målgang. Startnummer må bæres under åpningsseremonien, og på premieutdelingen eller andre offisielle hendelser hvis arrangøren krever det.

Handler skal bære handler startnummer i oppstallingsområdet før start, ved start, på sjekkpunktene og mållinjen. Handlerbil skal ha synlig startnummer i vindu.

Arrangøren kan pålegge deltakereå bære reklame/ GPS sporingsenhet på seg selv, og /eller på sleden. FEL sin reklame skal bæres godt synlig etter retningslinjer gitt av Femundløpet.

4.0 Løpsregler

Femundløpet Junior (F-Junior) er en 6-spannsklasse, og består ikke av mer enn 6 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 4 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.

Femund F200 er en 8-spannklasse, og består av ikke mer enn 8 hunder og minst 6 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 5 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.

Femund 450 er en 8-spannklasse, og består av ikke mer enn 8 hunder og minst 6 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 5 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.

Femund 650 er en 12-spannklasse, og består av ikke mer enn 12 hunder og minst 9 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 6 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.

Deltakere som aldri har kjørt Femundløpet i klassen han er meldt på må kvalifisere seg. De som tidligere har kjørt og gjennomført godkjente løp/distanser (se liste på våre hjemmesider) er automatisk kvalifisert for å kjøre Femundløpet F450 eller F650 (uavhengig av hvor mange år det er siden).

Femund 650
For å være kvalifisert til å delta i denne klassen må deltakeren:

ha fullført et hundeløp med minimum lengde 400 kilometer godkjent av Femundløpet.


Femund 450
For å være kvalifisert til å delta i denne klassen må deltakeren:
• ha fullført et hundeløp på minimum 150 km og med minst 1 sjekkpunkt godkjent av Femundløpet.
• eller delta på et rookiekurs, praktisk og teoretisk del som er godkjent av NHF/Femundløpet.

Femund 200
Det er ingen krav til kvalifisering til å delta i denne klassen. Vi
anbefalerdeltakeren:
å gjennomføre rookiekurs og fullføre ett hundeløp på min. 150 km i forkant, for eksempel Gruveløpet eller andre løp godkjent av NHF/Femundløpet. Deltaker må delta på kjøremøte med eget tema «hundevelferd».


Femund Junior

For å være kvalifisert til å delta i denne klassen må deltakeren:

delta på et rookiekurs, praktisk og teoretisk del som er godkjent av NHF/Femundløpet.

Deltakeren skal fremlegge samtykkeerklæring fra foresatte/forelder om deltagelse og skal i tillegg ha med en voksen handler under løpet.

Liste over løp som er godkjent som kvalifiseringsløp legges ut på Femundløpets hjemmeside.

Femundløpet (FL) skal gjennomføres med et særlig fokus på hundenes velferd og helse. FL som arrangør og FL deltakere har begge et gjensidig ansvar for løpets hunder.

Brudd på reglene kan medføre at deltakeren blir diskvalifisert.

 • Deltakeren i Femundløpet er til enhver tid ansvarlig for å stelle, fôre og ivareta sine hunders velferd og helse etter hundenes behov. Egne og andre deltakeres hunder skal behandles med respekt og vennlighet. Deltakere skal kjøre og disponere løpet sitt ut ifra eget spann sin kondisjon, fysiske og helsemessige forutsetninger og status, og ta hensyn til hvordan vær og føre påvirker hundene underveis i løpet.
 • Hunder som blir skadet eller av andre helsemessige og/eller kondisjonsmessige tilstander egner seg ikke til å fortsette i løpet og skal fraktes i sleden og tas med til neste sjekkpunkt for vurdering av FL veterinærer.

Hunder som er vurdert av FL veterinærer til ikke å kunne delta videre skal tas ut av løpet.

Hunder som halter skal fraktes i sleden inn til nærmeste sjekkpunkt/mål. Hunder skal ikke halte inn til, heller ikke ut av sjekkpunkt/inn til mål.

 • Hunder som faller om/kaster seg skal aldri fortsette i spannet, men skal bringes i sleden til neste sjekkpunkt og tas ut av løpet.

Hunder som er/har vært overopphetet skal aldri fortsette i spannet, men skal bringes i sleden til neste sjekkpunkt og tas ut av løpet.

FL løpsveterinærer vil være tilgjengelig på alle sjekkpunkt, og gi den samme servicen til alle hundene som deltar i løpet. Løpsveterinærene skal til enhver tid etter beste evne ut ifra tilgjengelig medisinsk og diagnostisk utstyr, tilgjengelig lokaler og feltmessige forhold undersøke og utføre adekvat behandling av alle hunder som deltar i løpet.

Enhver mishandling, eller dårlig behandling av hundene, iberegnet uakseptabel eller unødvendig hard avstraffelse, samt unødig høy skriking og roping til hundene, er forbudt. Uansett hvordan, og i hvilken utstrekning en deltaker blir hjulpet av andre, inkludert veterinær, fritar ikke dette han for hans personlige ansvar for stell og pleie av sine hunder.

En hund som er i sleden når deltakeren kommer til sjekkpunkt er ikke tatt ut av løpet med mindre deltakeren ønsker det. Hunder som skades eller blir syke, eller som deltakeren av andre grunner vil ta ut av spannet, skal undervegs fraktes på sleden til neste sjekkpunkt.

Hunder som er tatt ut av spannet, er diskvalifisert fra videre deltakelse i løpet.

Doping er forbudt for utøver og hunder. NHF følger det internasjonale hundekjørerforbundet, IFSS(International Federation of Sleddog Sport) sine dopingregler for hund og utøver. “Anti-Doping Rules (Human Athletes) og Anti-Doping Rules for Dogs participating in Sleddog Sports”.

 • Det skal være wire i hovedline/midtline, all wire skal være polstret.
 • BGB kroker i line er ikke tillatt
 • Alle hundene i spannet skal være festet med bakline og nakkeline. Det er ikke påkrevd med nakkeline for lederhundene.
 • Dersom deltaker kjører med kortseler, skal baklinene til kortselene være forsvarlig sikret mot at hundene i spannet ikke biter av baklina. Ved bruk av kortseler er ikke nakkeliner påbudt. Baklinene til kortseler skal være av polstret wire. Lengden på baklinene skal være maksimalt 40 cm ved bruk av kortseler.
 • Merknad: Deltaker med sitt hundespann skal ha trent med kortseler før løpsstart. Deltakere som kjører med kortseler skal ikke være til sjenanse for andre deltakere under løpet.
 • Deltaker som kjører med kortseler skal ha et ekstra linesett med nakkeliner tilgjengelig i følgebil for å kunne bytte til ved behov. Bytte skal godkjennes av TD.

Gjensetting av hunder er kun tillatt på sjekkpunktene. Deltaker har ansvar for at hunder blir forsvarlig tatt hånd om. Det er ikke tillatt å sette nye hunder inn i spannet etter start.

Hund som tas ut av spannet skal gjennomgå en veterinærsjekk hos en løpsveterinær. Veterinærsjekken skal kvitteres i «drop-dog» bok. Deltaker/handler har ansvaret for at hunden får nødvendig veterinærsjekk etter at hunden er tatt ut. Deltaker må markere i veterinærboka hunden som er tatt ut. Om en deltaker bryter løpet skal alle hundene i spannet sjekkes av en løpsveterinær.

Startintervall er 1 min. dersom ikke annet blir bestemt av arrangøren. Deltakeren plikter å følge arrangørens anvisninger for å komme fra oppstallingsplass frem til start. Deltakeren får hjelp til å ta spannet fram til start (handlere / arrangør).

Deltaker og hundespann skal følge den løypa som Femundløpet har fastsatt og merket. IFSS merkesystem benyttes. Hvordan merkene ser ut opplyses på kjøremøtet.

Hvis et spann mister løypa, skal det vende tilbake til det sted det forlot løypa og fortsette løpet derfra.

Det er ikke tillatt å følge brøytet veg på andre strekninger enn der arrangøren har bestemt. Opplysninger om dette blir gjennomgått i løypebeskrivelsen på kjørermøtet.

Deltakeren skal vise stor forsiktighet ved kryssing av bilveg. Kryssing av trafikkert veg er merket med GULT fareskilt.

En deltaker kan kreve fritt spor når hans lederhund er kommet nærmere enn femten (15) meter fra sleden til foran kjørende spann. Spann som blir forbikjørt, skal kjøre til siden og senke farten, eventuelt stoppe helt.

En deltaker som er forbikjørt, kan ikke kreve fritt spor av det spann som kjørte forbi han før tidligst etter fire (4) minutter, eller halvannen (1,5) kilometer, såfremt deltakerne seg imellom ikke blir enig om noe annet. En deltaker som tar igjen ett eller flere spann som har stoppet, kan kjøre forbi samtlige.

Deltakeren har ikke lov til å motta noen form for hjelp underveis i løpet annet enn det som er bestemt av arrangøren/reglene her.

Tidsutligning tas ved den første obligatoriske hvile. Deltaker er selv ansvarlig for at startdifferansen blir utlignet.

Hviletiden tas ut i hele minutter. Deltaker skal personlig sjekke inn og ut av sjekkpunktene, og er selv ansvarlig for at alle obligatoriske pausene blir fullført.

FJunior og F200 har tre obligatoriske hviler. Første obligatoriske hvile på 4 timer + tidsutligning må tas ut på første sjekkpunkt, Tufsingdalen. Den andre obligatoriske hvilen er på 6 timer og må tas ut
på andre sjekkpunkt, Drevsjø. Den tredje obligatoriske hvilen er på 2 timer som  tas ut på Lillerøåsen villmarkssjekkpunkt

Femund 450har to obligatoriske hviler. Første obligatoriske hvile på 6 timer + tidsutligning må tas ut sammenhengende på første, andre eller tredje sjekkpunkt (valgfritt).

Andre obligatoriske hvile på 4 timer må tas ut på sjekkpunkt Tolga.

Femund 650har to obligatoriske hviler. Første obligatoriske hvile på 6 timer + tidsutligning må tas ut sammenhengende på første, andre eller tredje sjekkpunkt (valgfritt). Den andre obligatoriske hvile på 6 timer må tas ut sammenhengende på sjekkpunkt Orkelbogen ellerTolga (valgfritt).

4.13.1 Generelle regler på sjekkpunkter

Sjekkpunktene er å betrakte som kontrollposter i konkurransen. Deltakeren skal sjekke inn/ut på kontrollpunktene før spannet fortsetter løpet. Hvert hundespann får anvist sitt sted på avsperret og merket oppstallingsområde, hvor spannet kan ta ut sin hviletid. Kun deltakeren har adgang til oppstallingsområdet, med unntak av Tufsingdalen hvor handler kan oppholde seg bak hundespannet ved stolpen/sleden.

Informasjon angående media/presse under Femundløpet.

Media/presse skal forholde seg til FL sine retningslinjer angående kontakt/intervju med deltakeren underveis i løpet. Følgende informasjon vil bli gitt til media/presse:

Deltakeren skal komme inn på sjekkpunkt, parkere spannet, hente depot, ta av sokker, legge hundene på halm og starte fôrkokeren. Først etter dette er deltakeren tilgjengelig for media/presse etter forespørsel. Fotografering og filming kan likevel skje i denne tiden litt på avstand uten at det skal forstyrre deltakeren.  

4.13.2 Stell og fôring av hunder

 • Alt stell og foring av hunder skjer feltmessig og utføres kun av deltakerne.
 • Det er ikke tillatt å tilberede mat eller koke opp vann på forhånd og sette dette i depot-området.
 • Det er ikke tillatt til å bruke kjøkken på sjekkpunkter for å forberede hundemat eller varme opp salver og kremer.
 • I Femundløpet skal det holdes spesielt fokus på dyrevelferd. Deltakerne plikter til enhver tid å gi hundene optimalt stell og holde gode vanning- og foringsrutiner. Deltakerne plikter å holde et våkent øye til hundenes formutvikling under løpet. Hunder som ikke opprettholder god helse, god form og godt hold, og som ikke er skadefri skal tas ut av løpet.
 • Hjelp fra løpsveterinær: Deltaker kan/skal ta imot hjelp til kontroll av hunder og hjelp til veterinærbehandling av hunder som trenger dette.
   1. Hunder/Sjekkpunkt:
 • På sjekkpunktene er det ikke tillatt å ta hunder inn i hus, hunde-boks eller lignende, unntatt ved eventuell veterinærundersøkelse. Deltaker kan likevel ta hund(er) inn i eget telt som er medbrakt på sleden fra start.
 • Løpets TD og/eller rennleder, i samarbeid med løpets veterinær, skal ha den absolutte autoritet over hundespann som deltar i Femundløpet.
 • Deres beslutning om å ta en hund eller hunder ut av løpet, eller andre beslutninger relatert til hunde-stell /dyrehelse skal være endelig.
 • Alle hunder vil bli sett på og /eller undersøkt, så langt det er mulig, på alle sjekkpunkt.
 • Løpets veterinær i samarbeid med rennleder eller TD kan holde igjen hundespann på hvilket som helst sjekkpunkt hvis det er nødvendig for å ta vare på hundespannets helse.
 • Ingen hundespann kan forlate et sjekkpunkt før hundene i det spannet er i stand til å fortsette løpet.
 • Spannet/hundene skal forlate oppstallingsplass/sjekkpunkt uten tvang. Det er forbudt å dra/rykke ut hundene fra oppstallingsplass/sjekkpunkt når spannet skal forlate sjekkpunktet.

4.13.4 Depot

Depot blir på alle sjekkpunkt. Depotsekker plasseres av handler på oppmerket område. Depotsekker merkes tydelig med navn og startnummer. Det er tillatt å bruke sklibrett eller lignende for frakt av utstyr til og fra depot.

I depotsekkene kan handler legge alt som ønskes av klesskift, bytte av fottøy og kald mat til deltaker og hunder.

Varm/ferdig mat til hundene, er strengt forbudt å legge i depotsekk. Tørrfor til hunder skal være tørt.

Telt, sovepose og annet obligatorisk utstyr kan ikke legges i depotsekken – deltaker skal bruke det medbragte utstyret.

Batterier, hundesokker og andre forbruksprodukter, eller utstyr som er ødelagt og må byttes, kan legges i depotsekken.

Deltaker frakter alt som tas ut fra depot til oppstallingsplassen. Det samme gjelder utstyr og eventuelt avfall fra oppstalling til depot.

Alle forrester skal fjernes fra oppstallingsområdet og legges i depot/ avfallsdunk.

Utenforstående/handler skal ikke ha annet befatning med depotet enn å plassere/hente utstyr ved depotplassen på sjekkpunktet og rydde oppstallingsplass for halm/høy etter at deltaker har forlatt sjekkpunktet

Dette utstyret skal legges på angitt depotplass i myk emballasje (plastsekker eller lignende). Alt som leveres deltaker på denne måten kan kontrolleres av TD / rennleder / funksjonær.

Hvis høy benyttes av deltaker mellom sjekkpunktene skal det samles sammen og bringes tilbake til neste sjekkpunkt. Høy pakkes i egen sekk og kan bringes fra egen følgebil til depotplassen. Høy fra følgebil kan kun brukes mellom sjekkpunktene. Halm tillates ikke brukt mellom sjekkpunktene.

Alt som deltaker vil legge igjen på sjekkpunkt skal bringes til depotplassen av deltaker og kan der hentes av utenforstående.

4.13.5 Hjelp på sjekkpunktene

Deltaker kan motta hjelp til bremsing, holding og styring av spannet fram til, og ut fra anvist oppstallingsplass fra sjekkpunktfunksjonærer. Slik hjelp kan kun mottas fra oppmerket innkomstpunkt og fram til oppmerket utkjøring på sjekkpunktene.

En handler kan stå vakt bak sleden KUN ved sjekkpunkt Tufsingdalen.

Det er ikke tillatt å motta noen form for hjelp fra andre til arbeid på sjekkpunktet.

Dette omfatter alt arbeid med hundespannet under hviletiden på oppstallingsområdet.

Deltakeren plikter å sørge for at handler skal rydde og fjerne halm og forrester når spannet er reist fra sjekkpunktet.

Ingen form for hjelp eller assistanse utenfra, og fra utenforstående er tillatt mellom sjekkpunktene. Unntatt er nødssituasjoner og sledehavari utover det som er mulig å reparere på stedet. TD/rennleder skal i tilfelle varsles og godkjenne slik hjelp.

Hvis en hund dør under løpet i sporet underveis mellom sjekkpunkt, så skal den fraktes til det første neste sjekkpunktet, eller til det sist passerte sjekkpunktet. Hunden skal fraktes i sleden og være tildekket ved ankomst til sjekkpunktet. Deltakeren skal snarest mulig etter å ha sjekket inn varsle rennledelsen ved TD, rennleder og/ eller løpsveterinær. Deltakeren kan kun fortsette videre etter at tillatelse er gitt av TD, rennleder og/ eller løpsveterinær. Deltakeren kan diskvalifiseres fra videre deltakelse hvis det ut fra undersøkelser viser seg at deltakeren har gjort seg skyldig i mishandling av hunden, eller på annen måte forårsaket hundens død. Deltakeren kan også diskvalifiseres hvis han/hun på et tidligere sjekkpunkt har fått skriftlig beskjed (Veterinærboka) om og sette igjen hunden, hvis da ikke døden skyldes helt andre årsaker. Deltakeren kan også diskvalifiseres dersom døden skyldes uttørking eller overoppheting. Start og mål, regnes også som stasjoner i denne sammenhengen. Hvis det kreves obduksjon av hunden skal denne ikke belastes deltakeren økonomisk.

Rennleder og sjefsveterinær kan, ved bestemte klimatiske forhold beslutte at død hund skal hentes utenom sjekkpunkt dersom dette er nødvendig for å sikre prøvekvalitet for en eventuell obduksjon.

Målstrekning er minimum 1 km før mål, og skal merkes tydelig. Sporet på denne strekningen skal være bred nok til at spann kan passere hverandre. Det er ”fri kjøring” i målstrekningen.

Løypa går delvis i reinbeiteområder. Hundene må derfor holdes under streng kontroll og aldri slippes løs under konkurransen. Deltaker som blir observert/rapportert med løs(e) hunde(r) blir umiddelbart diskvalifisert. Deltaker vil bli holdt ansvarlig for skadeforvoldt av hans/hennes hunder.

Ved kjøring på strekninger hvor man kan møte rein skal deltaker være festet til spannet/sleden med tau eller lignende.

All form for forsøpling er forbudt langs løypa og kan føre til diskvalifisering av deltakeren. Herunder inngår også hundesokker og hundefôr!

Arrangøren kan introdusere maksimaltid for gjennomføring av løpet og en frist for passering av sjekkpunkter. I 2020 må deltakere starte fra siste sjekkpunkt (Tolga) senest tirsdag 04.02.2020, kl 23:59 Deltakere som starter senere enn dette vil automatisk bli diskvalifisert fra Femundløpet. Deltaker kan kjøre videre på eget ansvar.

Fristen ut fra siste sjekkpunkt kan forlenges av juryen.

Deltakerens slede skal være i stand til å bære deltakeren. Det er anledning for deltaker å sitte på sleden under konkurransen. Sleden og pakksekken skal være stor nok til å ha plass til minimum 1 hund under sledetrekket i tillegg til obligatorisk utstyr. Dette vil bli kontrollert ved start.

SU anbefaler deltakerne om å ta med en enkel hundepose i tilfelle en hund må fraktes i sleden.

4.20.1 Sledebytte

Det er anledning til å bytte slede mot tom slede 1 gang på F-junior og F200, 1 gang på F450 og 2 ganger på F650.

Tilhenger som blir satt inn underveis i løpet, regnes ikke som sledebytte.Tom slede byttes mot tom slede.

4.20.2 Reparasjon av slede

Hvis en slede blir ødelagt utover det som er mulig å reparere, så er det anledning til å bytte slede. Bytte skal godkjennes av TD / rennleder / sjekkpunktansvarlig før en kan bytte.

Skistaver kan brukes etter Tufsingdalen. Deltakeren må da bringe staver med i sleden fra start. Staver kan ikke suppleres underveis.

Ved stavbruk skal deltakeren utvise stort hensyn ovenfor andre deltakere og deres hundespann.

F-Junior har forbud mot bruk av staver fra start til mål.

Sleden skal ha refleksmarkeringer (minimum 10 cm) på begge sider av styrebøylen, som skal være godt synlig i mørket.

Det skal være refleksmarkeringer på halsbåndet til lederhunden(e) eller på nakkelinen mellom lederhundene. Deltakeren skal til enhver tid også være godt merket med refleks foran og bak på jakke.

Belegg kan sendes i depotsekk eller med utenforstående/ følgebil. Det er kun deltaker som har lov til å skifte belegg på sin slede.

Kjører skal ha med mat og fôr ut fra sjekkpunkt for de første 24 t . Nødfôr ikke kan brukes før etter ca 24 t. etter forlatt sjekkpunkt.

Femundløpet ved rennleder og/eller juryen kan trekke en deltager for videre gjennomføring av løpet. Dette for å ivareta hundene, deltagerens, og/eller arrangørens interesser og sikkerhet. Uttak av deltaker skal begrunnes i hundenes eller deltagerens sikkerhet og skikkethet til videre deltagelse.

Overtredelse av regler begått av deltakere, handler(e) eller andre utenforstående, kan medføre diskvalifikasjon av deltaker. Om en deltaker eller noen fra dens handler team til deltakeren opptrer utilbørlig ovenfor FEL funksjonærer/frivillige, andre deltakere, presse eller tilskuer vil dette medføre diskvalifikasjon av angjeldende deltaker.

Protest skal være levert TD/Jury senest 1 –en- time etter målpasserings. Den skal være skriftlig og begrunnet. Protestgebyr er NOK 100,-

NB! Ved tvister/tolkningsspørsmål i forhold til dette regelverket og NHF sitt er det NIF sine lover og NHF sine regler som gjelder.

Følgende utstyr er obligatorisk og skal være i sleden fra start til mål. Det er et krav at utstyret skal være funksjonelt for å bli godkjent, slik at deltakeren er i stand til å overleve ekstreme situasjoner uansett værforhold. Utstyret kan bli kontrollert ved start, under løpet og ved målgang.

 • GPS med innlagt løypetrasse, pluss jakt og fiskekart (1:250:000) med inntegnet løypetrasse.
 • Magnetkompass.
 • Veterinærhåndbok (blir utdelt ved registrering)
 • Operativ vannkoker (se beskrivelse) med beholder til å varme minimum 0,5 litervann pr. hund, + 0.5 liter rødsprit til junior, F200 og F450 / 1 liter til 650
 • Forskåler og forøse
 • Snøspade
 • Øks eller stor kniv
 • Dekken til hver hund
 • Foret ekstremvindsekk. Må veie min. 1200 g.
 • Ekstrem vintersovepose. Posens skal ha en oppgitt temperaturgrense på minimum -30 C eller comfort 25 C
 • Førstehjelpsutstyr
  • Ekstrem vinterbekledning m/refleksanordninger som er godt synlig i mørke foran og bak.
  • Ekstra klessett med under- og ytterklær, lue og votter, sokker og fottøy vinterstøvler.
 • NB: Må pakkes i vanntett emballasje, for eksempel vanntette pakkposer eller plast
  • Hodelykt og batterier
  • Lysstav eller signalpenn (i lomme på kroppen)
  • Fyrstikker pakket i plast eller annet vanntett materiale. Skal bæres på kroppen
  • Søppelsekk
  • 8 sokker pr. hund ut fra hvert sjekkpunkt, inklusiv de som er i bruk
  • Reservemat til hund, 500 gram per hund i spannet ved start. Hundematen skal pakkes separat. Forsegles av arrangør. Brutt forsegling gir grunn til diskvalifisering.Husk 24 timers regelen etter siste sjekkpunkt!
  • Reservemat for deltaker. Minimum 500 gram som skal være et fullverdig måltid til bruk 24 timer etter siste sjekkpunkt.
  • Tau for å feste seg til sleden i områder man kan møte rein.
  • Det skal være wire i hovedline/midtline.

  Obligatorisk utstyr som er tapt eller ødelagt kan suppleres/erstattes fra depot/handler. Utstyret må da legges fram for løpsleder, løpskoordinator (TD) eller sjekkpunktsansvarlig for å godkjenne bytte/ erstatningen (skal loggføres av TD).

  Hundesokker, hodelykt/batterier, brennstoff til koker/ primus er unntatt og kan om ønskelig erstattes fra depot.

  SU – Note 1Kommentarer fra sportslig utvalg angående obligatorisk utstyr.

  Deltakerne, og særlig førstegangsdeltakere, bør lese disse nøye. Det er viktig å være klar over at TD/rennleder har full anledning til å godkjenne eller forkaste utstyr.

  Snøspade:Denne må være av god kvalitet slik at den tåler hard og isete snø, og at den er egnet til å grave seg ned med.

  Øks eller storkniv:Mange taper “samekniven” fast på sleden. Ha likevel en kniv festet på kroppen. En storkniv eller øks bør ha ei minstelengde på over 30 cm.

  Førstehjelpsutstyr:Kun enkeltmannspakke holder ikke. Et minimum er plaster, sportstape, enkeltmannspakke, gasbind og smertestillende tabletter (reseptfrie). Det anbefales at det er pakket vanntett, i for eksempel plastpose.

  Ekstra klesskifte:Undertøyet skal være av den lange typen. Yttertøy som anbefales er vindtett bukse og jakke, gode sokker og fottøy som holder varmen.

  Operativ vannkoker:At den er operativ betyr at du har med ut fra alle stasjoner både fyrstikker og nok rødsprit eller sprit (minst 0.5 liter for junior/F200 og F450 og 1 liter for F650). Fyrstikkene anbefales pakket vanntett.

  Fòr skåler og fòr øseskal være med i sleden fra start. Det er ikke anledning å få dette fra handler bil.

  Viktig: det anbefales å pakke ekstra klær, sovepose og vindsekk i vanntett emballasje.

  ANNET:

  Primusen er fjernet fra obligatorisk utstyr. Det anbefales likevel å ta med primus hvis du har med telt.

  Vannkokeren er et alternativ til å varme/koke vann, (smelte snø), men er et dårlig alternativ å ha i et telt.

  Reparasjonsutstyr: Vi anbefaler at du har med div. utstyr til å kunne utføre enkle reparasjoner i felt. Dette kan være multiverktøy, strips, tynt sterkt tau, sterk tape.