Regler Femundløpet 2023
Foto Martin Rindalsholt

Regler Femundløpet 2023

Regelverket for 2024 vil bli publisert i god tid før påmeldingen åpner 15.10.23.

Regelverket er oppdatert 29.12.22.

Last ned regelverket for Femundløpet 2023 her.

Deltakere som bryter mellom sjekkpunktene skal innlevere trackere og annet utlevert materiell på nærmeste sjekkpunkt. Hunder i spann som bryter skal også fremvises for veterinær på det sjekkpunktet der man leverer inn trackere og annet utstyr tilhørende Femundløpet.For deltakelse er følgende regler gjeldende:

Last ned regelverket for 2023 her.

Innholdsfortegnelse

1.0 Generelle formål for Femundløpet
1.1 Generelle bestemmelser
1.2 Løpskomité
1.3 Løpsledelse definisjon
2.0 Hunder
2.1 Veterinærkontroll
2.2 Obligatorisk kennelhostevaksine og PreRace vetsjekk FØR ankomst Røros
2.3 Hunder som er blitt behandlet av veterinær
2.4 Merking av hunder
2.5 Veterinærhåndbok (se NHF 5.2)
3.0 Deltaker
3.1 Plikt til å kjenne reglene
3.2 Deltakelse på eget ansvar
3.3 Obligatorisk deltakermøte
3.4 Deltaker som bryter løpet
3.5 Alder
3.6 Ettersøkning
3.7 GPS-tracking, tidtakerbrikke, startnummer og reklame

4.0 Løpsregler
4.1 Spannstørrelser
4.2 Kvalifisering for førstegangsdeltaker
4.3 Dyrevelferd og -helse
4.4 Behandling av hunder
4.5 Doping
4.6 Sikring av hunder i løp
4.7 Gjensetting av hund
4.8 Start
4.9 Deltakeregler
4.10 Hjelp utenfra
4.11 Tidsutligning
4.12 Obligatorisk hvile
4.13 Sjekkpunkter
4.14 Handlers funksjon på sjekkpunkt
4.15 Død hund
4.16 Målstrekning
4.17 Rein
4.18 Forsøpling
4.19 Maksimaltid for gjennomføring av løpet
4.20 Slede
4.21 Refleks
4.22 Belegg
4.23 Staver
4.24 Mat, utstyr og nødfôr
4.25 Deltakers skikkethet for gjennomføring av løpet
4.26 Overtredelse av regler
4.27 Protest
4.28 Obligatorisk utstyr (Se SU-note 1 under)

1.0 Generelle formål for Femundløpet

1.1 Generelle bestemmelser

 • Femundløpet skal være et internasjonalt langdistanseløp.
 • Femundløpet skal være et tilbud til bredde og elite innen langdistanse hundekjøring.
 • Femundløpet skal arrangeres med spesielt søkelys på god dyrevelferd.
 • Femundløpet skal være et langdistanseløp som måler hundespannets ferdigheter og deltakerens
  strategier uten annen hjelp utenfra enn hva arrangøren har bestemt. Femundløpet har som
  overordnet mål at deltaker har det fulle ansvar for at de disposisjoner hundedeltakeren velger,
  alltid er de beste for hundespannet og seg selv, og samtidig er tilstrekkelig for å kunne takle alle
  situasjoner som kan oppstå under konkurransen.
 • Alle deltakere er like viktige og skal ha samme service gjennom hele løpet.
 • Femundløpet kan sette begrensning for antall deltakere.

1.2 Arrangementkomité

Femundløpet arrangementkomité er oppnevnt av arrangør og består av:

 • Arrangementsansvarlig (daglig leder)
 • Løpsleder
 • Sjefveterinær
 • Ansvarlig for start og målgang på Røros
 • Sikkerhetsansvarlig
 • Løypeansvarlig
 • Frivilligkoordinator
 • Sjekkpunktansvarlige
 • Sekretariatansvarlig
 • Seremoniansvarlig
 • Medie-/kommunikasjonsansvarlig
 • Representant for SU

Stevneveterinær, TD og DVK utpekes av NHF, ref § 1.3.4 og tilrer arrangementkomiteen.
Arrangementkomiteen innestår for den tekniske gjennomføringen av arrangementet. Komiteen utnevner assistenter og medhjelpere de behøver for å løse sine oppgaver. Daglig leder, eller den som bemyndiges, skal på vegne av Femundløpet uttale seg til media om Femundløpet.

1.3 Definisjon av løpsledelse

1.3.1 Løpsleder

 • Løpsleder har et overordnet sportslig ansvar for gjennomføring av løpet.
 • Løpsleder utpeker løpskoordinatorer for hver klasse.
 • Løpsleder har en koordinerende rolle mellom alle faglige ledere.
 • Løpsleder har ansvar for viktige sportslige avgjørelser under løpet.
 • Løpsleder kan på vegne av Femundløpet uttale seg til media.

1.3.2 TD

 • Teknisk delegert, (TD), utnevnes av NHF.
 • TD-teamet er selvstendig og uavhengig av Femundløpet arrangementskomité og
  har kontrollmyndighet med at Norges hundekjøreforbund (NHF) sitt gjeldende arrangements - og konkurransereglement for langdistanse og Femundløpet regler blir overholdt under løpet.
 • TD skal sørge for at det velges en jury for løpet, og skal lede juryen.
 • TD skal overvåke at arrangøren og deltakerne følger det gjeldende regelverket, slik at løpet blir en rettferdig, sikker og god dyrevelferdsmessig konkurranse.
 • TD utnevner kompetent DVK.

1.3.3 Jury

Jury oppnevnes iht. NHF konkurransereglement for langdistanse. Deltaker som det er protestert imot merkes med JM (jury meeting) i resultatlista inntil juryens beslutning foreligger.

1.3.4 Sjefsveterinær og stevneveterinær

 • Sjefsveterinær og assisterende sjefveterinær oppnevnes av arrangør (Femundløpet).
 • Sjefsveterinær organiserer løpets veterinærtjeneste og er løpsveterinærteamenes leder.
 • Stevneveterinær oppnevnes av arrangør (Femundløpet) eller NHF i h.h.t NHF’s konkurrasereglement.
 • Kun stevneveterinær skal uttale seg til media om død hund, jf § 4.15 og alvorlige hendelser i forbindelse med dyrevelferd. Pressemelding skal sendes ut av arrangør.

1.3.6 Løpsveterinær

Løpsveterinærene inndeles i team og er organisatorisk underlagt sjefveterinær. Løpsveterinær har som oppgave å være rådgiver for deltaker og å føre tilsyn og gjennomføre kontroll og undersøkelser av hund før, under og etter løpet jf. Femundløpet regler §2.1.

2.0 Hund

2.1 Veterinærkontroll

 • Alle hunder som deltar i Femundløpet kan bli undersøkt av løpsveterinær før, under og etter løpet.
 • Hund og/eller spann som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen kan diskvalifiseres.
 • Hund som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen kan ikke delta videre i konkurransen.
 • Det er obligatoriske veterinærkontroller på angitte sjekkpunkt for hver klasse i tillegg ved målgang.
 • Obligatorisk veterinærkontroll utføres før utkjøring av sjekkpunkt. Alle hunder skal presenteres individuelt i bevegelse.
 • Deltaker er selv ansvarlig for at dette blir gjennomført og bekreftet i veterinærhåndbok.

Obligatorisk veterinærkontroll skal minimum inneholde sjekk av allmenntilstand, respirasjon- og sirkulasjonssystem, fordøyelsessystem, væskebalanse og hold (BCS).

Hunder som skal gå videre i løpet fra obligatorisk veterinærkontroll skal ha normal temperatur og væskebalanse, normal appetitt, normale funn på respirasjons- og sirkulasjonssystem, holdverdi (BCS) på minimum 2.5, og skal ellers være friske og skadefrie.

Veterinærkontroll av spannet er også obligatorisk ved brutt løp på det sjekkpunktet hvor deltakeren bryter. I tillegg til de obligatoriske veterinærkontrollene kan det gjennomføres ordinære vete-rinærkontroller på alle sjekkpunkt hvor deltaker stopper. Et spann som deltaker kjører rett gjen-nom et sjekkpunkt, skal minimum ha veterinærkontroll ved neste sjekkpunkt i løypa. Veterinærer, TD og løpsleder har likevel myndighet til å kreve en hund eller et spann undersøkt, om det er tvil om en hunds eller et spanns helse, eller evne til å fortsette i løpet. Dette gjelder uavhengig om deltaker planlegger å stoppe på sjekkpunktet eller ikke.

Re-sjekk: Re-sjekk er en ny veterinærkontroll av en enkelt hund eller et spann hvor veterinærer finner dette nødvendig for å ivareta hunden(e)s helse på en best mulig måte. En re-sjekk kan pålegges å bli gjennomført på det sjekkpunkt deltaker befinner seg og/eller på neste sjekkpunkt deltaker kommer til. Gjennomført re-sjekk skal signeres av Femundløpets løpsveterinær, og del-taker er selv ansvarlig for å få gjennomført og signert re-sjekken i veterinærbok.
Deltaker som nekter å få gjennomført veterinærkontroll, forlater sjekkpunktet eller kommer i mål uten å ha gjennomført og fått signert og godkjent obligatoriske veterinærkontroller og re-sjekk, vil bli automatisk diskvalifisert.

Det er obligatorisk veterinærkontroll ved målgang som må være godkjent før deltakeren får god-kjent gjennomført løp.

2.2 Obligatorisk kennelhostevaksine og PreRace vetsjekk FØR ankomst Røros

Alle hunder som skal delta, også reservehunder, skal ha gyldig intranasal kennelhostevaksine ( vaksine mot Bordetella bronchseptica og parainfluensa). Vaksinens gyldighet bestemmes av produsentens godkjenning av produktet og eventuelt legemiddelverket i det landet der vaksinen settes.
Deltaker er ansvarlig for at alle hunder som skal delta, også reservehunder, har gjennomført PreRace vetsjekk FØR ankomst Røros. Det skal ved registrering på Røros legges fram en veterinærattest ikke eldre enn 14 dager om at alle hundene er undersøkt.

Oppdatert: For Fjunior og F200 har vi med bistand fra NHF innhentet avklaring hos Mattilsynet om at pre-race vetsjekk hos veterinær ikke trenger gjennomføres.

Det oppfordres til at alle hunder og vaksineringer er registrert i Qpaws – the dog activity app.

2.3. Hund behandlet av veterinær før løpet

Deltakere som medbringer hunder som er blitt behandlet av veterinær, og behandling er avsluttet innen 28 dager før start på Femundløpet skal:

 • Fremvise hunden til undersøkelse av en av Femundløpet løpsveterinærer.
 • Medbringe dokumentasjon (epikrise/sykehistorie) fra sin behandlende veterinær ti Femundløpets veterinær.
 • Dokumentasjonen skal inneholde en vurdering på bakgrunn av hendelsen og den behandling som er gitt om det er velferdsmessig- og helsemessig forsvarlig at hunden stiller til start i Femundløpet. Om en slik vurdering ikke kan avklares på behandlingstidspunktet kan behandlende veterinær gi Femundløpet veterinærer den endelige vurderingsmyndighet.
 • Dersom behandlende veterinær finner det uforsvarlig at hunden starter i Femundløpet kan den ikke stille til start.
 • Femundløpets veterinær kan ved undersøkelse av hund(er) før start overprøve behandlendeveterinærs godkjenning dersom løpsveterinæren finner det uforsvarlig at hunden(ene) stiller til start i Femundløpet.
 • En hund som er blitt diagnostisert og behandlet for lungebetennelse kan ikke stille til start før tidligst 3 måneder etter avsluttet behandling. Ligger sykdommen nærmere enn 6 måneder tilbake i tid skal hunden godkjennes til start av FEL veterinærer.
 • Femundløpet følger NHF og IFSS sitt til enhver tid gjeldende dopingreglement.

2.4 Merking av hunder

Alle hunder som deltar i Femundløpet, skal være chipmerket. I tillegg skal hver enkelt hund være merket med FEL-tag på halsbåndet underveis i løpet. Tagger utleveres ved registrering.
Deltakeren skal før løpet levere til arrangøren utfylt skjema med navn og chip nr. på hundene som skal delta i løpet. Fristen for innlevering fastsettes av arrangøren.

2.5 Veterinærhåndbok (se NHF 5.2)

Veterinærhåndbok deles ut til alle deltakerne ved registrering og skal fraktes med på sleden under hele løpet. “Drop-dog”-bok deles ut til alle deltakere ved registrering og skal fraktes i handler-bil eller med gjensatte hunder under hele løpet. Veterinærhåndbok må attesteres av veterinær på hvert sjekkpunkt hvor deltaker tar en obligatorisk hvile. Deltaker er selv ansvarlig for at det blir gjort. Manglende attestering av veterinærhandbok kan føre til diskvalifikasjon. Etter løpet, eller hvis en deltaker bryter løpet, må veterinærhåndbok og “drop-dog”-bok leveres tilbake til løpsveterinær.

3.0 Deltaker

3.1 Plikt til å kjenne reglene

Deltakeren plikter å sette inn i gjeldende regelverk.

3.2 Deltakelse på eget ansvar

Deltakelse i Femundløpet skjer fullt og helt på deltakerens ansvar. Deltakeren er selv den nærmeste til å kunne vurdere hvorvidt han/hun og hans/hennes hunder er i stand til å gjennomføre løpet under ulike forhold, uten risiko for seg selv eller andre deltakere, samt om dennes utstyr holder mål.

Deltakeren kan ikke holde arrangøren, juryen, funksjonærer, løpsveterinærer, sponsorer eller andre medhjelpere til Femundløpet ansvarlig for, eller fremme krav om erstatning for, skade på seg selv, handlere, hunder, biler eller utstyr.
Deltakeren er selv ansvarlig for å tegne dekkende forsikring/lisens for seg selv, sine hunder og sitt utstyr i Femundløpet.

Alvorlige hendelser i forbindelse med dyrevelferd, for eksempel ”død hund”, vil bli offentlig-gjort. Deltakeren må være innforstått med at det blir gitt ut pressemelding med navn på deltaker, navn på hund, sted, hva som har skjedd og eventuelt dødsårsak hvis/når den blir kjent. Deltake-ren er forpliktet til å gi tillatelse til offentliggjøring i forhold til veterinærens taushetsplikt.

3.3 Obligatorisk kjørermøte

 • Kjørermøtet er obligatorisk for alle deltakere og handler.
 • Kjøremøtet gjennomføres digitalt og/eller fysisk. Deltaker og èn handler må delta.
 • Deltakere og handlere plikter å sette seg inn i, forstå og følge den informasjon, bestemmelser og retningslinjer som blir gitt på kjørermøtet og som blir distribuert av arrangør.
 • Kjørermøtet blir avholdt på norsk og engelsk. For deltakere som ikke behersker minst en av disse to språkene er selv ansvarlig for å medbringe tolk.

3.4 Deltaker som bryter løpet (DNF)

 • En deltaker som må, eller velger å bryte løpet, skal fortest mulig melde fra til løpsledelsen.
 • Resultatlisten merkes DNF (did not finish).
 • Deltaker er selv ansvarlig for transport av seg selv, sine hunder og sitt utstyr og depot fra sjekk-punktene.
 • Deltaker må snarest levere tilbake til sekretariatet, eller sjekkpunktet, veterinær-bok,”drop-dog”-bok og tidtaking-/GPS-utstyr eller annet utstyr som arrangør har stilt til disposi-sjon under løp.
 • Ikke tilbakelevert teknisk utlevert arrangementsutstyr blir fakturert deltaker.

3.5 Alder

Deltakeren skal være fylt 18 år seinest på startdagen i klassene F200, F450 og F650.
Alder for juniorklassen er 15–18 år. Alder for Junior gjelder pr. definisjon den alder deltakeren har pr. 31/12 det året sesongen avsluttes. Deltakere under 18 år må framlegge samtykkeerklæring av verge.

3.6 Ettersøkning

Ettersøkning etter deltaker vil normalt bli satt i gang ca. 24 timer etter siste kontakt. I tilfeller der forholdene tilsier at ettersøkning må iverksettes tidligere, besluttes dette av løpsleder i samarbeid med aktuelle nød instanser.
Det er først 24 timer etter at en deltaker har kjørt ut fra siste sjekkpunkt at reservemat kan tas i bruk til seg selv og hundene, dvs. at en deltaker alltid er ansvarlig for å ha nok fôr og mat disponibelt til hundene og seg selv i 24 timer etter utkjøring fra et sjekkpunkt.

3.7 GPS-trackingenhet, tidtakerbrikke, startnummer og reklame

 • Deltakerne skal bære startnummer under start, på sjekkpunktene og under målgang.
 • Startnummer må bæres under åpningsseremonien, og på premieutdelingen eller andre offisielle hendelser hvis arrangøren krever det.
 • Handler skal bære handler-startnummer i oppstallingsområdet før start, ved start, på sjekkpunktene og mållinjen. Handler-bil skal ha synlig startnummer i vinduet.
 • Arrangøren kan pålegge deltaker å bære reklame, GPS-tracking-enhet og tidtakerbrikke på seg selv og/eller på sleden.
 • Reklame fra arrangøren skal bæres godt synlig etter retningslinjer gitt av arrangør.

4.0 Løpsregler

4.1 Spannstørrelser

Femundløpet Junior (Fjr) er en 6-spannsklasse og består ikke av mer enn 6 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 4 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.

Femundløpet 200 (F200) er en 8-spannklasse og består av ikke mer enn 8 hunder og minst 6 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 5 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.

Femundløpet 450 (F450) er en 8-spannklasse og består av ikke mer enn 8 hunder og minst 6 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 5 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.

Femundløpet 650 (F650) er en 12-spannklasse og består av ikke mer enn 12 hunder og minst 9 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 6 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.

4.2 Kvalifisering for førstegangsdeltaker (rookie)

Deltakere som aldri har kjørt Femundløpet i klassen den er meldt på må kvalifisere seg. De som tidligere har kjørt og gjennomført godkjente løp/distanser er automatisk kvalifisert til å kjøre Femundløpet F450 eller F650.

4.2.1 Kvalifisering F650

F650 -for å være kvalifisert til å delta i denne klassen må deltakeren ha fullført et hundeløp med minimum lengde 400 kilometer godkjent av Femundløpet.

4.2.2 Kvalifisering F450

F450 -for å være kvalifisert til å delta i denne klassen må deltakeren ha ha fullført et hundeløp på minimum 150 km med minst 1 sjekkpunkt godkjent av Femundløpet, eller fullføre et rookie-kurs med praktisk og teoretisk del, som er godkjent av NHF/Femundløpet.

4.2.3 Kvalifisering F200

F200 -det er ingen krav til kvalifisering til å delta i denne klassen. Deltaker anbefales å gjennomføre rookie-kurs og fullføre minimum ett hundeløp på min. 150 km i forkant. Løpet skal være godkjent av NHF/Femundløpet. Deltaker må delta på deltakermøte med eget tema “hundevelferd”.

4.2.4 Kvalifisering FJr

FJr For å være kvalifisert til å delta i denne klassen må deltakeren gjennomføre et rookie-kurs, praktisk og teoretisk del som er godkjent av NHF/Femundløpet.
Deltakeren skal fremlegge samtykkeerklæring fra verge om deltakelse og skal i tillegg ha med en voksen handler under løpet.

4.3 Dyrevelferd og -hundehelse

Femundløpet skal gjennomføres med et særlig fokus på hundenes velferd og helse. Femundløpet som arrangør og deltaker har gjensidig ansvar for løpets hunder. Brudd på reglene kan medføre at deltakeren blir diskvalifisert.

 • Deltakeren er til enhver tid ansvarlig for å stelle, fôre og ivareta sine hunders velferd og helse etter hundenes behov. Egne og andre deltakeres hunder skal behandles med respekt og vennlighet.
 • Deltakere skal kjøre og disponere løpet sitt ut ifra eget spann sin kondisjon, fysiske og helsemessige forutsetninger og status, og ta hensyn til hvordan vær og føre påvirker hundene underveis i løpet.
 • Hunder som blir skadet eller av andre helsemessige og/eller kondisjonsmessige tilstander ikke egner seg til å fortsette i løpet og skal fraktes i sleden og tas med til neste sjekkpunkt for vurdering av veterinær. Hunder som er vurdert av veterinær til ikke å kunne delta videre, skal tas ut av løpet.
 • Hunder som halter, skal fraktes i sleden inn til nærmeste sjekkpunkt/mål. Hunder skal ikke halte inn til eller ut av sjekkpunkt, eller inn til mål.
 • Hunder som faller om eller kaster seg, skal aldri fortsette i spannet, men skal bringes i sleden til neste sjekkpunkt og tas ut av løpet.
 • Hunder som er/har vært overopphetet, skal aldri fortsette i spannet, men skal bringes i sleden til neste sjekkpunkt og tas ut av løpet.

Veterinær vil være tilgjengelig på de fleste sjekkpunkt for å gi det samme tilbudet til alle hundene som deltar i løpet.

 • For F650 gjennomføres obligatorisk veterinærkontroll, der deltaker velger å ta obligatorisk hvile, før utkjøring fra sjekkpunktene Flendalen i Trysil eller Drevsjø2 og Orkelbogen eller Tolga.
 • For F450 gjennomføres obligatorisk veterinærkontroll, der deltaker velger å ta obligatorisk hvile, før utkjøring fra sjekkpunkt Orkelbogen eller Tolga.
 • For FJunior og F200 er det ingen obligatorisk veterinærkontroll før utkjøring fra sjekkpunkt.
 • For alle klasser gjennomføres obligatorisk veterinærkontroll snarest mulig etter målgang for å få løpet godkjent.

4.4 Behandling av hunder

Enhver mishandling eller dårlig behandling av hundene, iberegnet uakseptabel eller unødvendig hard behandling samt unødig høy skriking og roping til hundene, er forbudt. Uansett hvordan, og i hvilken utstrekning en deltaker blir hjulpet av andre, inkludert veterinær, fritar ikke dette deltakeren for sitt personlige ansvar for stell og pleie av sine hunder.

En hund som er i sleden når deltakeren kommer til sjekkpunkt, er ikke tatt ut av løpet med mindre deltakeren ønsker det. Hunder som skades eller blir syke, eller som deltakeren av andre grunner vil ta ut av spannet, skal underveis fraktes på sleden til neste sjekkpunkt. Hund som er tatt ut av spannet, er diskvalifisert fra videre deltakelse i løpet.

4.5 Doping

Doping er forbudt for deltaker og hunder. NHF følger det internasjonale hundedeltakerforbun-det, IFSS sine dopingregler for hund og deltaker. “Anti-Doping Rules (Human Athletes) og Anti-Doping Rules for Dogs participating in Sleddog Sports”.

4.6 Sikring av hunder i løp

 • Det skal være wire i hovedline/midtline, og all wire skal være polstret.
 • Bruk av BGB krok eller lik type krok på bakliner eller nakkeliner er helt forbudt.
 • Alle hundene i spannet skal være festet med bakline og nakkeline. Det er ikke påkrevd med nakkeline for lederhundene.
 • Dersom deltaker deltaker med kortseler, skal baklinene til kortselene være forsvarlig sikret mot at hundene i spannet ikke biter av baklina. Ved bruk av kortseler er ikke nakkeliner påbudt. Baklinene til kortseler skal være av polstret wire. Lengden på baklinene skal være maksimalt 40 cm ved bruk av kortseler.

4.7 Gjensetting av hunder

Gjensetting av hunder er kun tillatt på sjekkpunktene og dog-drop. Deltaker har ansvar for at hunder blir forsvarlig tatt hånd om. Det er ikke tillatt å sette nye hunder inn i spannet etter start.
For F650 opprettes dog-drop i Tufsingdalen og Tynset.

Hund som tas ut av spannet skal gjennomgå en veterinærsjekk hos en løpsveterinær. Veterinærsjekken skal kvitteres i “drop-dog”-bok. Deltaker/handler har ansvaret for at hunden får nødven-dig veterinærsjekk etter at hunden er tatt ut. Deltaker må markere hunden som er tatt ut i veterinærboka.

4.8 Start

 • Startintervall F450, F200 og FJr er 1 minutt. For F650 er 2 minutter, dersom ikke annet blir bestemt av arrangøren.
 • Deltakeren plikter å følge arrangørens anvisninger for å komme fra oppstillingsplass frem til start.
 • Deltakeren får hjelp til å ta spannet fram til start av handlere/arrangør.

4.9 Løyperegler

 • Deltaker og hundespann skal følge den løypa som Femundløpet har fastsatt og merket. NHF merkesystem benyttes. Hvordan merkene ser ut opplyses på kjøremøtet.
 • Hvis et spann mister løypa, skal det vende tilbake til det sted det forlot løypa og fortsette løpet derfra.
 • Det er ikke tillatt å følge brøytet vei på andre strekninger enn der arrangøren har bestemt. Opplysninger om dette blir gjennomgått i løypebeskrivelsen på deltakermøtet.
 • Deltakeren skal vise stor forsiktighet ved kryssing av bilvei. Kryssing av trafikkert vei er merket med GULT fareskilt.
 • En deltaker kan kreve fritt spor når hans/hennes lederhund er kommet nærmere enn femten (15) meter fra sleden til foran kjørende spann. Spann som blir forbikjørt, skal kjøre til siden og senke farten, eventuelt stoppe helt.
 • En deltaker som er forbikjørt, kan ikke kreve fritt spor av det spann som kjørte forbi han før tidligst etter fire (4) minutter, eller halvannen (1,5) kilometer, såfremt deltakerne seg imellom ikke blir enig om noe annet. En deltaker som tar igjen ett eller flere spann som har stoppet, kan kjøre forbi samtlige.

4.10 Hjelp mellom sjekkpunktene

Ingen form for hjelp eller assistanse utenfra, og fra utenforstående er tillatt mellom sjekkpunktene. Unntatt er nødssituasjoner og sledehavari utover det som er mulig å reparere på stedet. TD/løpsleder skal i tilfelle varsles og godkjenne slik hjelp.

4.11 Tidsutligning

Tidsutligning tas ved den første obligatoriske hvile. Deltaker er selv ansvarlig for at startdifferansen blir utlignet.

4.12 Obligatorisk hvile

Hviletiden tas ut i hele minutter. Deltaker skal personlig sjekke inn og ut av sjekkpunktene, og er selv ansvarlig for at alle obligatoriske pausene blir fullført.

FJr og F200 har to obligatoriske hviler. Første obligatoriske hvile på 6 timer + tidsutligning må tas ut på sjekkpunkt Tufsingdalen. Den andre obligatoriske hvilen er på 6 timer og må tas ut på sjekkpunkt Tolga.

F450 har to obligatoriske hviler. Første obligatoriske hvile på 6 timer + tidsutligning må tas ut sammenhengende på sjekkpunkt Drevsjø eller Søvollen (valgfritt).
Andre obligatoriske hvile på 5 timer må tas ut på sjekkpunkt Orkelbogen eller Tolga. (valgfritt)

F650 har to obligatoriske hviler. Første obligatoriske hvile på 8 timer + tidsutligning må tas ut sammenhengende på sjekkpunkt Flendalen Trysil eller Drevsjø2 (valgfritt). Den andre obligato-riske hvile på 6 timer må tas ut sammenhengende på sjekkpunkt Orkelbogen eller Tolga (valgfritt).

4.13 Sjekkpunkter

4.13.1 Generelle regler på sjekkpunkter

Sjekkpunktene er å betrakte som kontrollposter i konkurransen. Deltakeren skal sjekke inn/ut på kontrollpunktene før spannet fortsetter løpet. Hvert hundespann får anvist sitt sted på avsperret og merket oppstallingsområde, hvor spannet kan ta ut sin hviletid.

Hvis høy benyttes av deltaker mellom sjekkpunktene, skal det samles sammen og bringes tilbake til neste sjekkpunkt. Høy pakkes i egen sekk og kan bringes fra egen følgebil til depotplassen. Halm tillates ikke brukt mellom sjekkpunktene.

Alt som deltaker vil legge igjen på sjekkpunkt skal bringes til depotplassen av deltaker og kan der hentes av handler.

4.13.2 Definisjon villmarksjekkpunkt.

 • Deltaker kan ikke forlate definert område.
 • Hvile og bespisning må gjøres innenfor definert områder.
 • Deltaker har tilgang til halm og vann.
 • Deltaker er ansvarlig for å rydde oppstallingsplass.
 • Det er ikke adgang for handler.
 • Det er ikke mulighet for depot.

4.13.3 Definisjon Dog-drop

 • Ett definert område der deltaker kan ta hund ut av konkurransen.
 • Det er ikke mulighet for depot.
 • Deltaker overleverer hund som tas ut av konkurransen ved avsperret område.
 • Deltaker benytter medbrakt utstyr, mat til hunder/deltaker, og generelt det som deltaker har med seg i sleden, med unntak av definert nødfòr og nødproviant.

4.13.4 Klasser og sjekkpunkt/dog-drop

 • Klasse Fjr - Tufsingdalen og Tolga
 • Klasse F200 - Tufsingdalen og Tolga
 • Klasse F450 - Tufsingdalen, Drevsjø, Søvollen, villmarkssjekkpunkt Tynset, Orkelbogen og Tolga
 • Klasse F650 - dog-drop Tusingdalen, Drevsjø 1, Flendalen, Drevsjø 2, Søvollen, dog-drop Tynset, Orkelbogen og Tolga

4.13.5 Stell og foring av hunder

 • Alt stell og fôring av hunder skjer feltmessig og utføres kun av deltakerne.
 • Det er ikke tillatt å tilberede mat eller koke opp vann på forhånd og sette dette i depot-området.
 • Det er ikke tillatt til å bruke kjøkken på sjekkpunkter for å forberede hundemat eller varme opp salver og kremer.
 • I Femundløpet skal det holdes spesielt fokus på dyrevelferd. Deltakerne plikter til enhver tid å gi hundene optimalt stell og holde gode vannings- og fôringsrutiner. Deltakerne plikter å holde et våkent øye til hundenes formutvikling under løpet. Hunder som ikke opprettholder god helse, god form og godt hold, og som ikke er skadefri skal tas ut av løpet.
 • Hjelp fra veterinær: Deltaker kan/skal ta imot hjelp til kontroll av hunder og hjelp til veterinærbehandling av hunder som trenger dette.

4.13.6 Hunder/sjekkpunkt

 • På sjekkpunktene er det ikke tillatt å ta hunder inn i hus, hundeboks eller lignende, unntatt ved eventuell veterinærundersøkelse. Deltaker kan likevel ta hund(er) inn i eget telt som er medbrakt på sleden fra start.
 • Alle hunder vil bli vurdert og/eller undersøkt, så langt det er mulig, på alle sjekkpunkt.
 • Løpledelse, TD og veterinær kan holde igjen hundespann på hvilket som helst sjekkpunkt hvis det er nødvendig for å ta vare på hundenes helse.
 • Ingen hundespann kan forlate et sjekkpunkt før hundene i det spannet er i stand til å fortsett løpet.
 • Spannet/hundene skal forlate oppstallingsplass/sjekkpunkt uten tvang. Det er forbudtå dra eller rykke ut hundene fra oppstallingsplass/sjekkpunkt når spannet skal forlate sjekkpunktet.

4.13.7 Depot

Depot er på alle sjekkpunkt med unntak av villmarkssjekkpunkt Tynset for F450 og dog-drop i Tufsingdalen og Tynset for F650. Depotsekker plasseres avhandler på oppmerket område. Depotsekker merkes tydelig med navn og startnummer. Det er tillatt å bruke sklibrett eller lignende for frakt av utstyr til og fra depot. I depotsekkene kan handler legge alt som ønskes av klesskift, bytte av fottøy og varm / kald mat og drikke til deltaker.

Varm/ferdig mat til hundene er forbudt å legge i depotsekk. Tørrfôr til hunder skal være tørt.

Batterier, hundesokker og andre forbruksprodukter, eller utstyr som er ødelagt og må byttes, kan legges i depotsekken. Deltaker frakter alt som tas ut fra depot til oppstallingsplassen. Det samme gjelder utstyr og eventuelt avfall fra oppstalling til depot.

4.14 Handlers funksjon på sjekkpunkt

Teamets handler, iført vest, gis adgang fra depotsone til sjekkpunktarena for å bistå eget spann
fra innkjøring til oppstallingsplass til frontanker er satt. Deretter SKAL handler snarest mulig, og uten opphold forlate oppstallingsplass og gå uten opphold tilbake til depotsone. Handler gis adgang fra depotsone til sjekkpunktarena for å bistå eget spann fra oppstallingsplass til utkjøringsgate.
Handler har IKKE adgang til å yte annen bistand til deltaker.

Deltaker eller handler skal rydde eget oppstallingsområde på sjekkpunkt for halm og fôrrester og deponere dette på anvist sted. Halm samles i sekker/alt. presenning utlevert av arrangør og bringes til anviste plass. Forlates oppstallingsområdet uten at dette er ryddet for halm og fòrrester ilegges en tidsstraff på 60 minutter for hvert uryddet sjekkpunkt i h.h.t. NHFs konkurransereglement 4.5. Tidsstraffen ilegges ved sluttid.

4.15 Død hund

Hvis en hund dør under løpet i sporet underveis mellom sjekkpunkt, skal den fraktes til nærmeste sjekkpunkt. Hunden skal fraktes i sleden og være tildekket ved ankomst til sjekkpunktet. Deltakeren skal snarest mulig etter å ha sjekket inn, varsle løpsledelsen ved TD, løpsleder og/eller veterinær. Deltakeren kan kun fortsette videre etter at tillatelse er gitt av TD, løpsleder og/eller veterinær.

Deltakeren kan diskvalifiseres fra videre deltakelse:

 • hvis det ut fra undersøkelser viser seg at deltakeren har gjort seg skyldig i mishandling av hunden, eller på annen måte forårsaket hundens død.
 • hvis deltakeren på et tidligere sjekkpunkt har fått skriftlig beskjed (veterinærboka) om å sette igjen hunden, hvis da ikke døden skyldes helt andre årsaker.
 • hvis døden skyldes uttørking eller overoppheting.

Start og mål regnes også som stasjoner i denne sammenhengen. Hvis det kreves obduksjon av hunden, skal denne ikke belastes deltakeren økonomisk. Løpsleder og sjefsveterinær kan, ved bestemte klimatiske forhold, beslutte at død hund skal hentes utenom sjekkpunkt dersom dette er nødvendig for å sikre prøvekvalitet for en eventuell obduksjon.

4.16 Målstrekning

Målstrekning er minimum 1 km før mål, og skal merkes tydelig. Sporet på denne strekningen skal være bredt nok til at spann kan passere hverandre. Det er “fri kjøring” i målstrekningen.

4.17 Rein

Løypa går delvis i reinbeiteområder. Hundene må derfor holdes under streng kontroll og aldri slippes løs under konkurransen. Deltaker som blir observert/rapportert med løs(e) hund(er), blir umiddelbart diskvalifisert. Deltaker vil bli holdt ansvarlig for skade forvoldt av sine hunder. Ved kjøring på strekninger hvor man kan møte rein skal deltaker være festet til spannet/sleden med tau eller lignende.

4.18 Forsøpling

All form for forsøpling er forbudt langs løypa og kan føre til diskvalifisering av deltakeren. Herunder inngår også hundesokker og hundefôr. Halm kan ikke tas med ut fra sjekkpunkt for hvile på sporet. Kun høy kan tas med ut fra sjekkpunkt. Brukt høy skal tas med til første sjekk-punkt.

4.19 Maksimaltid for gjennomføring av løpet

Arrangøren kan introdusere maksimaltid for gjennomføring av løpet og en frist for passering av sjekkpunkter. I 2023 må deltakere starte fra siste sjekkpunkt (Tolga) senest mandag 06.02.2023 kl 12:00. Deltakere som starter senere enn dette, vil automatisk bli diskvalifisert fra Femundløpet. Deltaker kan kjøre videre på eget ansvar. Fristen ut fra siste sjekkpunkt kan forlenges av juryen.

4.20 Slede

Deltakerens slede skal være i stand til å bære deltakeren. Sleden og pakksekken skal være stor nok til å ha plass til minimum 1 hund under sledetrekket i tillegg til obligatorisk utstyr. Sledetrekket skal ha lufteordning i h.h.t. NHFs reglement.

4.20.1 Sledebytte

Det er anledning til å bytte slede mot tom slede 1 gang på FJunior, F200 og F450. 2 ganger på F650. Tilhenger som blir satt inn underveis i løpet, regnes ikke som sledebytte. Tom slede byttes mot tom slede.

4.20.2 Reparasjon av slede

Hvis en slede blir ødelagt utover det som er mulig å reparere, så er det anledning til å bytte slede. Bytte skal godkjennes av TD/løpsleder/sjekkpunktansvarlig på forhånd.

4.21 Refleks

Sleden skal ha refleksmarkeringer (minimum 10 cm) på begge sider av styrebøylen, som skal være godt synlig i mørket. Det skal være refleksmarkeringer på halsbåndet til lederhunden(e) eller på nakkelinen mellom lederhundene. Deltakeren skal til enhver tid også være godt merket med refleks foran og bak på jakke.

4.22 Belegg

Belegg kan sendes i depotsekk eller med utenforstående/handler-bil. Det er kun deltaker som har lov til å skifte belegg på sin slede.

4.23 Staver

Skistaver kan brukes etter Tufsingdalen for klassene F650 og F450. Deltakeren må da bringe staver med i sleden fra start. Staver kan ikke suppleres underveis. Ved stavbruk skal deltakeren utvise stort hensyn overfor andre deltakere og deres hundespann. FJr og F200 har forbud mot bruk av staver fra start til mål.

4.24 Mat, utstyr og nødfôr

Deltakeren skal til enhver tid ha med mat og utstyr for å klare seg i minimum 24 timer. Deltakeren skal ha med mat og fôr ut fra sjekkpunkt for de første 24 timer. Nødfôr kan ikke brukes før etter ca. 24 timer etter forlatt sjekkpunkt.

4.25 Deltakers skikkethet for gjennomføring av løpet

Femundløpet ved løpsledelse, veterinær og TD kan ta ut en deltaker for videre gjennomføring av løpet. Dette for å ivareta hundene, deltakerens og/eller arrangørens interesser og sikkerhet. Uttak av deltaker skal begrunnes i hundenes eller deltakerens sikkerhet og skikkethet til videre deltakelse.

4.26 Overtredelse av regler

Overtredelse av regler begått av deltaker, handler eller andre utenforstående, kan medføre reaksjon ihht NHF’s konkurranseregelverk §4.5. Om en deltaker eller noen fra dens handler-team opptrer uhøvelig overfor Femundløpet`s funksjonærer/frivillige, andre deltakere, media eller tilskuer, kan medføre diskvalifikasjon av angjeldende deltaker.

4.27 Protest

Protest skal være levert TD/jury senest én time etter målpassering. Den skal være skriftlig og begrunnet. Protestgebyr er NOK 100.
NB! Ved tvister/tolkningsspørsmål i forhold til dette regelverket og NHFs reglement, er det NIF sine lover og NHF sine regler som gjelder.

4.28 Obligatorisk utstyr

Følgende utstyr er obligatorisk og skal være i sleden fra start til mål. Det er et krav at utstyret skal være funksjonelt for å bli godkjent, slik at deltakeren er i stand til å overleve ekstreme si-tuasjoner uansett værforhold. Utstyret kan bli kontrollert ved start, under løpet og ved målgang av arrangør/TD.

 • GPS-tracker- og tidtakerbrikke utlevert av arrangør
 • Deltakers GPS med innlagt løype, eller magnetkompass og kart med målestokk 1:250 000 med inntegnet løype.
 • Veterinærhåndbok
 • Operativ vannkoker med beholder til å varme minimum 0,5 l vann pr. hund.
 • Rødsprit minst 0,5 l for FJr/F200/F450 og 1 l for F650
 • Fôrskåler og fôrøse.
 • Snøspade.
 • Øks eller stor kniv.
 • Dekken til hver hund.
 • Fôret ekstremvindsekk. Må veie minimum 1200 g.
 • Ekstrem vintersovepose. Posens skal ha en oppgitt temperaturgrense på minimum –30 ºC eller comfort –25 ºC.
 • Liggeunderlag
 • Førstehjelpsutstyr
 • Ekstrem vinterbekledning med refleksanordninger som er godt synlig i mørke foran og bak.
 • Ekstra klesskifte (under- og yttertøy, lue, votter, sokker og vintersko). NB! Må pakkes i vanntett emballasje, for eksempel vanntette pakkposer eller plast.
 • Hodelykt og batterier.
 • Lysstav eller signalpenn (i lomme på kroppen).
 • Fyrstikker pakket i plast eller annet vanntett materiale. Skal bæres på kroppen.
 • Søppelsekk.
 • 8 sokker pr. hund ut fra hvert sjekkpunkt, inklusive de som er i bruk.
 • Reservemat til hund for minst 24 timer, 500 gram per hund. Hundematen skal pakkes separat, forsegles av arrangør og under normale omstendigheter bringes ubrukt til mål.
 • Reservemat for deltaker for minst 24 timer. Må bestå av minimum 500 gram.
 • Tau for å feste seg til sleden i områder man kan møte rein.

Obligatorisk utstyr som er tapt eller ødelagt kan sppleres/erstattes fra depot/handler. Utstyret må da legges fram for løpsleder, løpskoordinator, TD eller sjekkpunktsansvarlig for å godkjenne bytte/erstatning. Bytte skal loggføres av TD.
Hundesokker, hodelykt/batterier, brennstoff til koker/primus er unntatt og kan om ønskelig erstattes fra depot.

Sportslig utvalg definisjon av obligatorisk utstyr

Deltakerne, og særlig førstegangsdeltakere, bør lese disse nøye. Det er viktig å være klar over at TD/løpsleder har full anledning til å godkjenne eller forkaste utstyr.

 • Snøspade: Denne må være av god kvalitet slik at den tåler hard og isete snø, og at den er egnet til å grave seg ned med.
 • Øks eller storkniv: Mange teiper “samekniven” fast på sleden. Ha likevel en kniv festet på kroppen. En storkniv eller øks bør ha ei minstelengde på 30 cm.
 • Førstehjelpsutstyr: Kun enkeltmannspakke holder ikke. Et minimum er plaster, sportsteip, en-keltmannspakke, gasbind og smertestillende tabletter (reseptfrie). Det anbefales at det er pakket vanntett, i for eksempel plastpose.
 • Ekstra klesskifte: Undertøyet skal være av den lange typen. Yttertøy som anbefales er vindtett bukse og jakke, gode sokker og fottøy som holder varmen.
 • Operativ vannkoker: At den er operativ betyr at du har med ut fra alle stasjoner både fyrstikker og nok rødsprit. Fyrstikkene anbefales pakket vanntett.

Viktig: Det anbefales å pakke ekstra klær, sovepose og vindsekk i vanntett emballasje.

 • Liggeunderlag: Anbefales på det sterkeste. Unngå nedkjøling ved å ligge rett på snøen. Pakkes enkelt ved å legges i bunn av pakksekken i hele sledens lengde

 • Primusen er ikke obligatorisk utstyr. Det anbefales likevel å ta med primus hvis du har med telt. Vannkokeren er et alternativ til å varme/koke vann (smelte snø) men er et dårlig alternativ å ha i et telt.

 • Reparasjonsutstyr: Vi anbefaler at du har med diverse utstyr til å kunne utføre enkle reparasjo-ner i felt. Dette kan være multiverktøy, strips, tynt sterkt tau, sterk teip.