Regler Femundløpet 2022
Foto Dace Znotina

Regler Femundløpet 2022

NB! Vi anbefaler alle å lese gjennom hele reglementet samt kommentarene fra Sportslig utvalg i note 1, også om dere har kjørt tidligere. Hvis noe fortsatt er uklart, ta kontakt med Sportslig utvalg for å få en forklaring/presisering.

Reglene er oppdatert pr 25.01.22. Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Last ned komplett regelverk her.

Egne regler for F200 og Fjunior:

PreRace vetsjekk er ikke obligatorisk for F200.

PreRace vetsjekk for Fjunior er obligatorisk. Denne organiseres og bekostes av Racevet på Røros ifm. registreringen.

Regler for Femundløpet 2022

Regler for Femundløpet gjelder i tillegg til NHFs arrangements- og deltakereglement for langdistanse..

Smittevernprotokoll deltakere og handlere inkl gjeldende regelendringer

Kommuneoverlegene i løpsregionen har godkjent gjennomføring av Femundløpet 2022 i h.h.t. godkjent smittevernprotokoll, ref NHFs smittevernprotokoll.

Sitat kommuneoverlegen i Røros; -Femundløpet samler deltakere fra store deler av landet og utenlandanske deltakelse og beveger seg arrangementmessig gjennom 7 kommuner. Smittetrykket er økende i kommunene. Arrangøren må bidra med holde bremsene på og derigjennom bidra til å redusere smittetrykket. Arrangøren Femundløpet 2022 kan gjennom-føre arrangementet etter godkjent plan B.

Det foreligger egen smittevernprotokoll for deltakere, handlere, sjekkpunkt, Racevets, løps-ledelse, TD og Mentor nærmere løpsdato.

For Femundløpet 2022 gjelder følgende smittevernprotokoll i h.h.t. covid-19 for med tillegg av regelendringer og presiseringer for;

Deltakere og handlerteam
 • Aansvarlig handler skal være iført handlervest.
 • Deltaker og handlerteam oppfordres til å gjennomføre covid-19 selvtest før ankomst Røros kommunegrense.
 • Deltaker sammen med evt. en handler bruker munnbind under registrering.
 • Deltaker og handlerteam oppfordres til å gjennomføre covid-19 selvtest FØR innkjøring til oppstallingsområde løpsdagen.
 • Alle, med unntak av deltaker, skal registrere seg med QR Vipps smitteregistrering ved innkjøring til sjekkpunktene.
 • Deltaker og handlerteam bruker munnbind under sledesjekk.
 • Deltaker skal ikke signere seg skriftlig inn/ut fra sjekkpunkt
 • Deltaker skal bruke startnummervest ved inn- og utkjøring av alle sjekkpunkt.
 • Deltaker kan forholde seg til kun EN handler, som skal være iført handlervest i depot på sjekkpunkt. Øvrige i handlerteamet defineres som publikum.
 • Deltaker oppfordres til å bruke munnbind under henting av depotbag, mat og drikke som kan bli overlevert av handler, wc og under vetcheck og hvile/prat sammen med andre deltakere.
 • Deltaker kan få overlevert varm- og kald mat og drikke til personlig inntak, av handler i depot.
 • Deltaker kan på sjekkpunkt hvile ved eget hundespann i sovepose/fjellduk, hundetelt. Det er ikke tillatt å bruke annet enn telt, hundetelt, slede, fjellduk og sovepose til skydd under hvile.
  Ved hvile i telt på sjekkpunkt settes dette opp av deltaker på nærmere angitte sted. Ingen telt kan settes opp ved hundespann.
 • Handlerteam bruker munnbind ALLTID ved ankomst og inne på sjekkpunktområdet.
 • Handlerteam oppfordres til å bruke munnbind på ALLE steder (sjekkpunkt, butikker mm) gjennom arrangementet, med unntak fra eget kjøretøy.
 • Arrangør tilrettelegger ikke hvile til handler. Handlerteam kan ikke hvile i lokale på sjekkpunkt. Hvile må skje i eget kjøretøy, leid hytte/bosted eller annet egnet sted.

Innholdsfortegnelse

1.0 Løpsbeskrivelse for Femundløpet

1.1 Generelle bestemmelser
 • Femundløpet skal være et internasjonalt langdistanseløp.
 • Femundløpet skal være et tilbud til bredde og elite innen langdistanse hundekjøring.
 • Femundløpet skal arrangeres med spesielt fokus på dyrevelferd.
 • Femundløpet skal være et langdistanseløp som måler hundespannets ferdigheter og deltakerens strategier uten annen hjelp utenfra enn hva arrangøren har bestemt. Femundløpet har som overordnet mål at deltaker har det fulle ansvar for at de disposisjoner hundedeltakeren velger, alltid er de beste for hundespannet og seg selv, og samtidig er tilstrekkelig for å kunne takle alle situasjoner som kan oppstå under konkurransen.
 • Alle deltakere er like viktige og skal ha samme service gjennom hele løpet.
 • Alle deltakere skal ut fra de ressursene de rår over, etter beste evne søke å gjennomføre en langdistansekonkurranse på sitt nivå.
 • Femundløpet kan sette begrensning for antall deltakere.
1.2 Løpskomité

Femundløpets løpskomité er oppnevnt av arrangør og består av:

 • Arrangementsansvarlig (daglig leder)
 • Løpsleder
 • Løpskoordinatorer F650, F450, F200 og FJunior
 • Sjefsveterinær
 • Ansvarlig for start og målgang på Røros
 • Sikkerhetsansvarlig
 • Løypeansvarlig
 • Frivilligkoordinator
 • Sjekkpunktansvarlige
 • Sekretariatansvarlig
 • Seremoniansvarlig
 • Medie-/kommunikasjonsansvarlig
 • Representant for SU

Løpskomiteen innestår for den tekniske gjennomføringen av arrangementet, herunder løypene. Komiteen utnevner assistenter og medhjelpere den behøver for å løse sine oppgaver. Daglig leder, eller den som bemyndiges, skal på vegne av Femundløpet uttale seg til media om Femundløpet.

1.3 Løpsledelse
1.3.1 Løpsleder

Femundløpets løpsleder oppnevnes av arrangøren. Løpsleder skal være et kontaktledd mellom deltakerne, TD og arrangements- og fagansvarlige i løpskomiteen.
Løpsleder kan på vegne av Femundløpet uttale seg til media om uhell eller uheldige hendelser som skjer under Femundløpet.

1.3.2 Løpskoordinator

Femundløpets løpskoordinatorer for F650, F450, F200 og FJunior oppnevnes av arrangøren (Femundløpet). Løpskoordinator skal bistå løpsleder under løpet og være et kontaktledd mellom deltakerne, TD og arrangements- og fagansvarlige i løpskomiteen.

1.3.3 TD

Teknisk delegert, (TD), utnevnes av NHF.

1.3.4 Jury

Jury oppnevnes iht. NHF sitt reglement for langdistanse.

1.3.5 Sjefsveterinær

Sjefsveterinær og assisterende sjefveterinær oppnevnes av arrangør (Femundløpet).
Sjefsveterinær er veterinærkorpsets leder.
Kun sjefsveterinær skal uttale seg til media om død hund og alvorlige hendelser i forbindelse med dyrevelferd. Pressemelding skal sendes ut. Det er viktig for løpet at slike opplysninger er offentlige.

Sjefsveterinær har rett til å undersøke alle hunder på sjekkpunktet, start og mål og kan kreve undersøkelse av enhver hund han/hun finner det nødvendig å undersøke.

1.3.6 Løpsveterinærer

Løpsveterinær har rett til å undersøke alle hunder på sjekkpunktet, start og mål og kan kreve undersøkelse av enhver hund han/hun finner det nødvendig å undersøke i henhold til Femundløpets regler § 2.1 om veterinær-kontroll.

2.0 Hunder

2.1 Veterinærkontroll

Alle hunder som deltar i Femundløpet kan bli veterinærundersøkt av løpsveterinær før, under og etter løpet. Spann som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen kan diskvalifiseres av juryen.

En hund som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen, og deltakeren ikke tar denne ut av spannet frivillig, skal diskvalifiseres av juryen.

Det er obligatoriske veterinærkontroller på obligatoriske hvilesteder i tillegg til ved målgang, se pkt. 4.3. Deltaker er selv ansvarlig for at dette blir gjennomført og bekreftet i veterinærhåndbok.

Obligatorisk veterinærkontroll skal minimum inneholde sjekk av allmenntilstand, respirasjon- og sirkulasjonssystem, fordøyelsessystem, væskebalanse og hold (BCS).

Hunder som skal gå videre i løpet fra obligatorisk veterinærkontroll skal ha normal temperatur og væskebalanse, normal appetitt, normale funn på respirasjons- og sirkulasjonssystem, holdverdi (BCS) på minimum tre (3), og skal ellers være friske og skadefrie.

Veterinærkontroll av spannet er også obligatorisk ved brutt løp på det sjekkpunktet hvor deltakeren bryter.

I tillegg til de obligatoriske veterinærkontrollene kan det gjennomføres ordinære veterinærkontroller på alle sjekkpunkt hvor deltaker stopper. Et spann som kjører rett gjennom et sjekkpunkt, skal ha minimum ordinær veterinærkontroll av løpsveterinærer ved neste sjekkpunkt i løypa. Løpsveterinærer, TD og løpsleder har likevel myndighet til å kreve en hund eller et spann undersøkt, om det er tvil om en hunds eller et spanns helse, eller evne til å fortsette i løpet. Dette gjelder uavhengig om kjører planlegger å stoppe på sjekkpunktet eller ikke.

Re-sjekk: Re-sjekk er en ny veterinærkontroll av en enkelt hund eller et spann hvor løpsveterinærer finner dette nødvendig for å ivareta hunden(e)s helse på en best mulig måte. En re-sjekk kan pålegges å bli gjennom-ført på det sjekkpunkt deltaker befinner seg og/eller på neste sjekkpunkt deltaker kommer til. Gjennomført re-sjekk skal signeres av en av Femundløpets løpsveterinærer, og kjører er selv ansvarlig for å få gjennomført og signert re-sjekken i veterinærbok.

Deltaker som nekter å få gjennomført veterinærkontroll, forlater sjekkpunktet eller kommer i mål uten å ha gjennomført, fått signert og godkjent obligatoriske veterinærkontroller og re-sjekk, vil bli automatisk diskvalifisert.

Det er obligatorisk veterinærkontroll ved målgang, som må være godkjent før deltakeren får godkjent gjennomført løp.

2.2 Obligatorisk kennelhostevaksine og PreRace vetsjekk FØR ankomst Røros

Det oppfordres til at alle hunder og vaksineringer er registrert i QPaws app.

Alle hunder som skal delta, også reservehunder, skal ha gyldig intranasal kennelhostevaksine. Vaksinens gyldighet bestemmes av produsentens godkjenning av produktet og eventuelt legemiddelverket i det landet der vaksinen settes.

Deltaker er ansvarlig for at alle hunder som skal delta, også reservehunder, har gjennomført PreRace vetsjekk FØR ankomst Røros. Det skal ved registrering på Røros legges fram en veterinærattest ikke eldre enn 14 dager om at alle hundene er undersøkt. Vi oppfordrer til at veterinærattesten blir registrert i QPaws app.

2.3 Hunder som er blitt behandlet av veterinær

Deltakere som medbringer hunder som er blitt behandlet av veterinær, og behandling er avsluttet innen 28 dager før start på Femundløpet skal:

 • Fremvise hunden til undersøkelse av en av Femundløpets løpsveterinærer.
 • Medbringe dokumentasjon (epikrise/sykehistorie) fra sin behandlende veterinær til løpsveterinær i Femundløpet.
 • Dokumentasjonen skal inneholde en vurdering på bakgrunn av hendelsen og den behandling som er gitt om det er velferdsmessig- og helsemessig forsvarlig at hunden stiller til start i Femundløpet.
 • Om en slik vurdering ikke kan avklares på behandlingstidspunktet kan behandlende veterinær gi Femundløpets løpsveterinærer den endelige vurderingsmyndighet.
 • Dersom behandlende veterinær finner det uforsvarlig at hunden starter i Femundløpet kan den ikke stille til start
 • En løpsveterinær kan ved undersøkelse av hund(er) før start overprøve behandlende veterinærs godkjenning dersom løpsveterinæren finner det uforsvarlig at hunden(ene) stiller til start i Femundløpet.
 • En hund som er blitt diagnostisert og behandlet for lungebetennelse kan ikke stille til start før tidligst 3 måneder etter avsluttet behandling. Ligger sykdommen nærmere enn 6 måneder tilbake i tid skal hunden godkjennes til start av FEL løpsveterinærer.
 • Femundløpet følger NHF og IFSS sitt til enhver tid gjeldende dopingreglement. Oppdatert dopingregelverk er å finne på NHFs hjemmesider under antidoping.
2.4 Merking av hunder

Alle hunder som deltar i Femundløpet, skal være chipmerket. I tillegg skal hver enkelt hund være merket med FEL tag på halsbåndet underveis i løpet. Tagger utleveres ved registrering før løpet. Det anbefales å sette taggen på hunden sitt halsbånd på startdagen.

Deltakeren skal før løpet levere til arrangøren utfylt skjema med navn og chip nr. på hundene som skal delta i løpet. Fristen for innlevering fastsettes av arrangøren.

2.5 Veterinærhåndbok

Veterinærhåndbok deles ut til alle deltakerne ved registrering og skal fraktes med på sleden under hele løpet. “Drop-dog”-bok deles ut til alle deltakere ved registrering og skal fraktes i handlerbil eller med gjensatte hunder under hele løpet. Veterinærhåndbok må godkjennes av en veterinær på hvert sjekkpunkt hvor deltaker tar en obligatorisk hvile. Deltaker er selv ansvarlig for at det blir gjort. Manglende godkjenning på veterinærhandbok kan føre til diskvalifikasjon. Etter løpet, eller hvis en deltaker bryter løpet, må veterinærhåndbok og “drop-dog”-bok leveres tilbake til sekretariatet.
Racevets vil utprøve digital løsning for føring av veterinærbok og drop-dog bok.

3.0 Deltakere

3.1 Plikt til å kjenne reglene

Deltakeren plikter å sette seg inn i og kjenne reglene til Femundløpet og NHF.

3.2 Deltakelse på eget ansvar

Deltakelse i Femundløpet skjer fullt og helt på deltakerens ansvar. Deltakeren er selv den nærmeste til å kunne vurdere hvorvidt han/hun og hans/hennes hunder er i stand til å gjennomføre løpet under ulike forhold, uten risiko for seg selv eller andre deltakere, samt om hans utstyr holder mål.

Deltakeren kan ikke holde arrangøren, juryen, funksjonærer, løpsveterinærer, sponsorer eller andre medhjelpere til Femundløpet ansvarlig for, eller fremme krav om erstatning for, skade på seg selv, handlere, hunder, biler eller utstyr.

Deltakeren er selv ansvarlig for å tegne dekkende forsikring/lisens for seg selv, sine hunder og sitt utstyr i Femundløpet.

Alvorlige hendelser i forbindelse med dyrevelferd, for eksempel ”død hund”, vil bli offentliggjort. Deltakeren må være innforstått med at det blir gitt ut pressemelding med navn på deltaker, navn på hund, sted, hva som har skjedd og eventuelt dødsårsak hvis/når den blir kjent. Deltakeren er forpliktet til å gi tillatelse til offentliggjøring i forhold til veterinærens taushetsplikt.

3.3 Obligatorisk kjørermøte

Kjørermøtet er obligatorisk for alle deltakere og handler.

Kjøremøtet gjennomføres digitalt søndag 30.januar 2022. Deltaker og èn handler må delta.

Deltakere og handlere plikter å sette seg inn i, forstå og følge den informasjon, bestemmelser og retningslinjer som blir gitt på kjørermøtet og som blir distribuert av arrangør.

Deltakere og handlere plikter å sette seg inn, forstå og rette seg etter den veterinærinformasjon som blir gitt på kjørermøte, og som blir distribuert av sjefsveterinær, løpsveterinærer og av arrangør.

Alle oppgaver som beskrives som deltakers eller handlers oppgave skal utføres av deltakerne i denne klassen.

3.4 Deltaker som bryter løpet

En deltaker som må eller velger å bryte løpet skal fortest mulig melde fra til løpsledelsen.

Deltaker er selv ansvarlig for transport av seg selv, sine hunder og sitt utstyr og depot fra sjekkpunktene. Deltaker må snarest levere tilbake til sekretariatet, eller sjekkpunktet, veterinærbok,”drop-dog”-bok og tidtaking-/GPS-utstyr eller annet utstyr som arrangør har stilt til disposisjon under løp.

Ikke tilbakelevert teknisk utlevert arrangementsutstyr blir fakturert deltaker.

3.5 Alder

Deltakeren skal være fylt 18 år seinest på startdagen i klassene F200, F450 og F650.

Alder for juniorklassen er 15–18 år. Alder for Junior gjelder pr. definisjon den alder deltakeren har pr. 31/12 det året sesongen avsluttes.

Deltakere under 18 år må forevise samtykkeskjema av verge.

3.6 Ettersøkning

Ettersøkning etter deltaker vil normalt bli satt i gang ca. 24 timer etter siste kontakt. Unødig opphold mellom sjekkpunkter bør derfor unngås. I tilfeller der forholdene tilsier at ettersøkning må iverksettes tidligere, besluttes dette av løpsleder i samarbeid med aktuelle nødinstanser.

Det er først 24 timer etter at en deltaker har kjørt ut fra siste sjekkpunkt at reservemat kan tas i bruk til seg selv og hundene, dvs. at en deltaker alltid er ansvarlig for å ha nok fôr og mat disponibelt til hundene og seg selv i 24 timer etter utkjøring fra et sjekkpunkt.

3.7 Startnummer/reklame

Deltakerne skal bære startnummer under start, på sjekkpunktene og under målgang. Startnummer må bæres under åpningsseremonien, og på premieutdelingen eller andre offisielle hendelser hvis arrangøren krever det.

Handler skal bære handler-startnummer i oppstallingsområdet før start, ved start, på sjekkpunktene og mållinjen. Handler-bil skal ha synlig startnummer i vinduet.

Arrangøren kan pålegge deltakere å bære reklame og GPS-sporingsenhet på seg selv og/eller på sleden. Reklame fra arrangøren skal bæres godt synlig etter retningslinjer gitt av Femundløpet.

4.0 Løpsregler

4.1 Spannstørrelser

Femundløpet Junior er en 6-spannsklasse og består ikke av mer enn 6 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 4 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.

Femund 200 er en 8-spannklasse og består av ikke mer enn 8 hunder og minst 6 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 5 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.

Femund 450 er en 8-spannklasse og består av ikke mer enn 8 hunder og minst 6 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 5 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.

Femund 650 er en 12-spannklasse og består av ikke mer enn 12 hunder og minst 9 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 6 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.

4.2 Kvalifisering for førstegangsdeltaker

Deltakere som aldri har kjørt Femundløpet i klassen den er meldt på må kvalifisere seg. De som tidligere har kjørt og gjennomført godkjente løp/distanser (se liste på våre hjemmesider) er automatisk kvalifisert til å kjøre Femundløpet F450 eller F650 (uavhengig av hvor mange år det er siden).

Femund 650
For å være kvalifisert til å delta i denne klassen må deltakeren:

 • ha fullført et hundeløp med minimum lengde 400 kilometer godkjent av Femundløpet.

Femund 450
For å være kvalifisert til å delta i denne klassen må deltakeren:

 • fullføre et hundeløp på minimum 150 km med minst 1 sjekkpunkt godkjent av Femundløpet.
 • fullføre et rookie-kurs med praktisk og teoretisk del, som er godkjent av NHF/Femundløpet.

Femund 200
Det er ingen krav til kvalifisering til å delta i denne klassen. Vi anbefaler deltakeren:

 • å gjennomføre rookie-kurs og fullføre ett hundeløp på min. 150 km i forkant, for eksempel Gruveløpet eller andre løp godkjent av NHF/Femundløpet. Deltaker må delta på kjørermøte med eget tema “hundevelferd”.

Femund Junior
For å være kvalifisert til å delta i denne klassen må deltakeren:

 • delta på et rookie-kurs, praktisk og teoretisk del som er godkjent av NHF/Femundløpet.
  Deltakeren skal fremlegge samtykkeerklæring fra verge om deltakelse og skal i tillegg ha med en voksen handler under løpet.
  Liste over løp som er godkjent som kvalifiseringsløp legges ut på Femundløpets hjemmeside.
4.3 Dyrevelferd og -helse

Femundløpet (FEL) skal gjennomføres med et særlig fokus på hundenes velferd og helse. FEL som arrangør og FEL-deltakere har begge et gjensidig ansvar for løpets hunder. Brudd på reglene kan medføre at deltakeren blir diskvalifisert.

 • Deltakeren i Femundløpet er til enhver tid ansvarlig for å stelle, fôre og ivareta sine hunders velferd og helse etter hundenes behov. Egne og andre deltakeres hunder skal behandles med respekt og vennlighet. Deltakere skal kjøre og disponere løpet sitt ut ifra eget spann sin kondisjon, fysiske og helsemessige forutsetninger og status, og ta hensyn til hvordan vær og føre påvirker hundene underveis i løpet.
 • Hunder som blir skadet eller av andre helsemessige og/eller kondisjonsmessige tilstander egner seg ikke til å fortsette i løpet og skal fraktes i sleden og tas med til neste sjekkpunkt for vurdering av FEL-veterinærer.
  Hunder som er vurdert av FEL-veterinærer til ikke å kunne delta videre, skal tas ut av løpet.
  Hunder som halter, skal fraktes i sleden inn til nærmeste sjekkpunkt/mål. Hunder skal ikke halte inn til eller ut av sjekkpunkt, eller inn til mål.
 • Hunder som faller om eller kaster seg, skal aldri fortsette i spannet, men skal bringes i sleden til neste sjekkpunkt og tas ut av løpet.
 • Hunder som er/har vært overopphetet, skal aldri fortsette i spannet, men skal bringes i sleden til neste sjekkpunkt og tas ut av løpet.

Løpsveterinærene vil være tilgjengelig på de fleste sjekkpunkt for å gi den samme servicen til alle hundene som deltar i løpet.

 • For F650 gjennomføres obligatorisk veterinærkontroll før utkjøring fra sjekkpunktene Flendalen Trysil og Orkelbogen.
 • For F450 gjennomføres obligatorisk veterinærkontroll før utkjøring fra sjekkpunkt Orkelbogen
 • For FJunior og F200 er det ingen obligatorisk veterinærkontroll før utkjøring fra sjekkpunkter.

For alle klasser gjennomføres obligatorisk veterinærkontroll umiddelbart etter målgang for å få løpet godkjent. For øvrig vises til pkt. 2.1.

4.4 Behandling av hunder

Enhver mishandling eller dårlig behandling av hundene, iberegnet uakseptabel eller unødvendig hard avstraffelse, samt unødig høy skriking og roping til hundene, er forbudt. Uansett hvordan, og i hvilken utstrekning en deltaker blir hjulpet av andre, inkludert veterinær, fritar ikke dette deltakeren for sitt personlige ansvar for stell og pleie av sine hunder.
En hund som er i sleden når deltakeren kommer til sjekkpunkt, er ikke tatt ut av løpet med mindre deltakeren ønsker det. Hunder som skades eller blir syke, eller som deltakeren av andre grunner vil ta ut av spannet, skal underveis fraktes på sleden til neste sjekkpunkt. Hunder som er tatt ut av spannet, er diskvalifisert fra videre deltakelse i løpet.

4.5 Doping

Doping er forbudt for utøver og hunder. NHF følger det internasjonale hundekjørerforbundet, IFSS (International Federation of Sleddog Sport) sine dopingregler for hund og utøver. “Anti-Doping Rules (Human Athletes) og Anti-Doping Rules for Dogs participating in Sleddog Sports”.

4.6 Sikring av hunder i løp
 • Det skal være wire i hovedline/midtline, og all wire skal være polstret.
 • BGB kroker i line er ikke tillatt
 • Alle hundene i spannet skal være festet med bakline og nakkeline. Det er ikke påkrevd med nakkeline for lederhundene.
 • Dersom deltaker kjører med kortseler, skal baklinene til kortselene være forsvarlig sikret mot at hunde-ne i spannet ikke biter av baklina. Ved bruk av kortseler er ikke nakkeliner påbudt. Baklinene til kortseler skal være av polstret wire. Lengden på baklinene skal være maksimalt 40 cm ved bruk av kortseler.
 • Merknad: Deltaker med sitt hundespann skal ha trent med kortseler før løpsstart. Deltakere som kjører med kortseler skal ikke være til sjenanse for andre deltakere under løpet.
 • Deltaker som kjører med kortseler skal ha et ekstra linesett med nakkeliner tilgjengelig i følgebil for å kunne bytte til ved behov. Bytte skal godkjennes av TD.
4.7 Gjensetting av hunder

Gjensetting av hunder er kun tillatt på sjekkpunktene. Kun for F450 er tillatt dog-drop på Vamp Tynsetingen (dog-drop). Deltaker har ansvar for at hunder blir forsvarlig tatt hånd om. Det er ikke tillatt å sette nye hunder inn i spannet etter start.

Hund som tas ut av spannet skal gjennomgå en veterinærsjekk hos en løpsveterinær. Veterinærsjekken skal kvitteres i “drop-dog”-bok. Deltaker/handler har ansvaret for at hunden får nødvendig veterinærsjekk etter at hunden er tatt ut. Deltaker må markere hunden som er tatt ut i veterinærboka. Om en deltaker bryter løpet, skal alle hundene i spannet sjekkes av en løpsveterinær.

4.8 Start

Startintervall alle klasser er 1 minutt. Deltakeren plikter å følge arrangørens anvisninger for å komme fra oppstallingsplass frem til start. Deltakeren får hjelp til å ta spannet fram til start av handlere/arrangør.

4.9 Kjøreregler

Deltaker og hundespann skal følge den løypa som Femundløpet har fastsatt og merket. IFSS merkesystem benyttes. Hvordan merkene ser ut opplyses på kjøremøtet.

Hvis et spann mister løypa, skal det vende tilbake til det sted det forlot løypa og fortsette løpet derfra.

Det er ikke tillatt å følge brøytet vei på andre strekninger enn der arrangøren har bestemt. Opplysninger om dette blir gjennomgått i løypebeskrivelsen på kjørermøtet.

Deltakeren skal vise stor forsiktighet ved kryssing av bilvei. Kryssing av trafikkert vei er merket med GULT fareskilt.

En deltaker kan kreve fritt spor når hans/hennes lederhund er kommet nærmere enn femten (15) meter fra sleden til foran kjørende spann. Spann som blir forbikjørt, skal kjøre til siden og senke farten, eventuelt stoppe helt.

En deltaker som er forbikjørt, kan ikke kreve fritt spor av det spann som kjørte forbi han før tidligst etter fire (4) minutter, eller halvannen (1,5) kilometer, såfremt deltakerne seg imellom ikke blir enig om noe annet. En deltaker som tar igjen ett eller flere spann som har stoppet, kan kjøre forbi samtlige.

4.10 Hjelp utenfra

Deltakeren har ikke lov til å motta noen form for hjelp underveis i løpet annet enn det som er bestemt av ar-rangøren/reglene her.

4.11 Tidsutligning

Tidsutligning tas ved den første obligatoriske hvile. Deltaker er selv ansvarlig for at startdifferansen blir utlignet.

4.12 Obligatorisk hvile

Hviletiden tas ut i hele minutter. Deltaker skal personlig sjekke inn og ut av sjekkpunktene, og er selv ansvarlig for at alle obligatoriske pausene blir fullført.

FJunior og F200 har to obligatoriske hviler. Første obligatoriske hvile på 6 timer + tidsutligning må tas ut på sjekkpunkt Tufsingdalen. Den andre obligatoriske hvilen er på 6 timer og må tas ut på sjekkpunkt Tolga.

Femund 450 har to obligatoriske hviler. Første obligatoriske hvile på 6 timer + tidsutligning må tas ut sammenhengende på sjekkpunkt Drevsjø eller Søvollen (valgfritt).
Andre obligatoriske hvile på 4 timer må tas ut på sjekkpunkt Orkelbogen.

Femund 650 har to obligatoriske hviler. Første obligatoriske hvile på 6 timer + tidsutligning må tas ut sammenhengende på sjekkpunkt Flendalen Trysil. Den andre obligatoriske hvile på 6 timer må tas ut sammenhengende på sjekkpunkt Orkelbogen.

4.13 Sjekkpunkter
4.13.1 Generelle regler på sjekkpunkter

Presisering 4.13.1 Generelle regler på sjekkpunkter (25.01.22)
Sjekkpunktene er å betrakte som kontrollposter i konkurransen. Deltakeren skal sjekke inn/ut på kontrollpunktene før spannet fortsetter løpet. Hvert hundespann får anvist sitt sted på avsperret og merket oppstallingsområde, hvor spannet kan ta ut sin hviletid.
Kun deltakeren har adgang til oppstallingsområdet.

Alle sjekkpunkt er definert som villmarksjekkpunkt. Deltaker kan ikke forlate oppstallingsområdet. Hvile og bespisning må gjøres inne på oppstallingsområdet. Forlater deltaker oppstallingsområdet er det å ansees som at deltaker bryter løpet og blir registret DNF.

Alle, med unntak av deltaker, skal registrere seg med QR Vipps smittesporing ved innkjøring til sjekkpunktene.

Informasjon angående media under Femundløpet
Media skal forholde seg til Femundløpets retningslinjer angående kontakt/intervju med deltakeren underveis i løpet.

4.13.2 Stell og fôring av hunder
 • Alt stell og fôring av hunder skjer feltmessig og utføres kun av deltakerne.
 • Det er ikke tillatt å tilberede mat eller koke opp vann på forhånd og sette dette i depot-området.
 • Det er ikke tillatt til å bruke kjøkken på sjekkpunkter for å forberede hundemat eller varme opp salver og kremer.
 • I Femundløpet skal det holdes spesielt fokus på dyrevelferd. Deltakerne plikter til enhver tid å gi hunde-ne optimalt stell og holde gode vannings- og fôringsrutiner. Deltakerne plikter å holde et våkent øye til hundenes formutvikling under løpet. Hunder som ikke opprettholder god helse, god form og godt hold, og som ikke er skadefri skal tas ut av løpet.
 • Hjelp fra løpsveterinær: Deltaker kan/skal ta imot hjelp til kontroll av hunder og hjelp til veterinærbe-handling av hunder som trenger dette.
4.13.3 Hunder/sjekkpunkt
 • På sjekkpunktene er det ikke tillatt å ta hunder inn i hus, hundeboks eller lignende, unntatt ved eventuell veterinærundersøkelse. Deltaker kan likevel ta hund(er) inn i eget telt.
 • Løpets TD og/eller løpsleder, i samarbeid med løpets veterinær, skal ha den absolutte autoritet over hundespann som deltar i Femundløpet.
 • Deres beslutning om å ta en hund eller hunder ut av løpet, eller andre beslutninger relatert til hundestell/dyrehelse skal være endelig.
 • Alle hunder vil bli sett på og/eller undersøkt, så langt det er mulig, på alle sjekkpunkt.
 • Løpets veterinær i samarbeid med løpsleder eller TD kan holde igjen hundespann på hvilket som helst sjekkpunkt hvis det er nødvendig for å ta vare på hundespannets helse.
 • Ingen hundespann kan forlate et sjekkpunkt før hundene i det spannet er i stand til å fortsette løpet.
 • Spannet/hundene skal forlate oppstallingsplass/sjekkpunkt uten tvang. Det er forbudt å dra eller rykke ut hundene fra oppstallingsplass/sjekkpunkt når spannet skal forlate sjekkpunktet.
4.13.4 Depot

Depot er på alle sjekkpunkt. Depotsekker plasseres av handler på oppmerket område. Depotsekker merkes tydelig med navn og startnummer. Det er tillatt å bruke sklibrett eller lignende for frakt av utstyr til og fra depot. I depotsekkene kan handler legge alt som ønskes av klesskift, bytte av fottøy og varm/kald mat og drikke til deltaker..

Varm/ferdig mat til hundene er strengt forbudt å legge i depotsekk. Tørrfôr til hunder i depotsekk skal være tørt.

Deltaker kan få bytte våte klær og sovepose fra depot på alle sjekkpunkt.

Batterier, hundesokker og andre forbruksprodukter, eller utstyr som er ødelagt og må byttes, kan legges i de-potsekken. Deltaker frakter alt som tas ut fra depot til oppstallingsplassen. Det samme gjelder utstyr og eventuelt avfall fra oppstalling til depot.

Alle fôrrester skal fjernes fra oppstallingsområdet og legges i depot/avfallsdunk. Utenforstå-ende/handler skal ikke ha annet befatning med depotet enn å plassere/hente utstyr ved de-potplassen på sjekkpunktet.

Deltaker skal selv rydde eget oppstallingsområde på sjekkpunkt for halm og fôrrester og deponere dette på anvist sted. Halm samles i sekker/alt. presenning utlevert av arrangør og bringes til anviste plass. Forlates oppstallingsområdet uten å ha ryddet halm og fòrrester ilegges en tidsstraff på 60 minutter for hvert uryddet sjekkpunkt i h.h.t. NHFs konkurranser-eglement 4.5. Tidsstraffen ilegges ved sluttid.

Dette utstyret skal legges på angitt depotplass i myk emballasje (plastsekker eller lignende). Alt som leveres deltaker på denne måten kan kontrolleres av TD/løpsleder/funksjonær.

Hvis høy benyttes av deltaker mellom sjekkpunktene, skal det samles sammen og bringes tilbake til neste sjekkpunkt. Høy pakkes i egen sekk og kan bringes fra egen følgebil til depot-plassen. Høy fra følgebil kan kun brukes mellom sjekkpunktene. Halm tillates ikke brukt mellom sjekkpunktene.

Alt som deltaker vil legge igjen på sjekkpunkt skal bringes til depotplassen av deltaker og kan der hentes av utenforstående.

Ikke obligatorisk utstyr som kan overleveres i depot på hvert sjekkpunkt

 • Telt er ikke obligatorisk utstyr, men anbefales medbrakt.
 • Primus er ikke obligatorisk utstyr, men anbefales medbrakt.
 • Hundetelt er ikke obligatorisk utstyr.
 • Om telt og/eller primus og/eller hundetelt vurderes brukt anbefales dette medbrakt i slede.
 • Telt, primus og hundetelt kan overleveres i depot.
 • Ekstra sovepose, fjellduk og liggeunderlag kan hentes i depot.

Alt obligatorisk utstyr skal være i sleden.

4.14 Hjelp mellom sjekkpunktene

Ingen form for hjelp eller assistanse utenfra, og fra utenforstående er tillatt mellom sjekkpunktene. Unntatt er nødssituasjoner og sledehavari utover det som er mulig å reparere på stedet. TD/løpsleder skal i tilfelle varsles og godkjenne slik hjelp.

4.15 Død hund

Hvis en hund dør under løpet i sporet underveis mellom sjekkpunkt, skal den fraktes til nærmeste sjekkpunkt. Hunden skal fraktes i sleden og være tildekket ved ankomst til sjekkpunktet. Deltakeren skal snarest mulig etter å ha sjekket inn, varsle løpsledelsen ved TD, løpsleder og/eller løpsveterinær. Deltakeren kan kun fortsette videre etter at tillatelse er gitt av TD, løpsleder og/eller løpsveterinær.

Deltakeren kan diskvalifiseres fra videre deltakelse:

 • hvis det ut fra undersøkelser viser seg at deltakeren har gjort seg skyldig i mishandling av hunden, eller på annen måte forårsaket hundens død.
 • hvis deltakeren på et tidligere sjekkpunkt har fått skriftlig beskjed (veterinærboka) om å sette igjen hun-den, hvis da ikke døden skyldes helt andre årsaker.
 • hvis døden skyldes uttørking eller overoppheting.

Start og mål regnes også som stasjoner i denne sammenhengen. Hvis det kreves obduksjon av hunden, skal denne ikke belastes deltakeren økonomisk. Løpsleder og sjefsveterinær kan, ved bestemte klimatiske forhold, beslutte at død hund skal hentes utenom sjekkpunkt dersom dette er nødvendig for å sikre prøvekvalitet for en eventuell obduksjon.

4.16 Målstrekning

Målstrekning er minimum 1 km før mål, og skal merkes tydelig. Sporet på denne strekningen skal være bredt nok til at spann kan passere hverandre. Det er “fri kjøring” i målstrekningen.

4.17 Rein

Løypa går delvis i reinbeiteområder. Hundene må derfor holdes under streng kontroll og aldri slippes løs under konkurransen. Deltaker som blir observert/rapportert med løs(e) hund(er), blir umiddelbart diskvalifisert. Deltaker vil bli holdt ansvarlig for skade forvoldt av sine hunder. Ved kjøring på strekninger hvor man kan møte rein skal deltaker være festet til spannet/sleden med tau eller lignende.

4.18 Forsøpling

All form for forsøpling er forbudt langs løypa og kan føre til diskvalifisering av deltakeren. Herunder inngår også hundesokker og hundefôr.

Halm kan IKKE tas med ut fra sjekkpunkt for hvile på sporet. Kun eget høy kan tas med ut fra sjekkpunkt. Brukt høy skal pakkes i sekk og medbringes til neste sjekkpunkt.

4.19 Maksimaltid for gjennomføring av løpet

Arrangøren kan introdusere maksimaltid for gjennomføring av løpet og en frist for passering av sjekkpunkter. I 2022 må deltakere starte fra siste sjekkpunkt (Tolga) senest mandag 07.02.2022 kl 12:00. Deltakere som starter senere enn dette, vil automatisk bli diskvalifisert fra Femundløpet. Deltaker kan kjøre videre på eget ansvar. Fristen ut fra siste sjekkpunkt kan forlenges av juryen.

4.20 Slede

Deltakerens slede skal være i stand til å bære deltakeren. Det er anledning for deltaker å sitte på sleden under konkurransen. Sleden og pakksekken skal være stor nok til å ha plass til minimum 1 hund under sledetrekket i tillegg til obligatorisk utstyr. Sledetrekket skal ha lufteordning i h.h.t. NHFs reglement. Dette vil bli kontrollert ved start. SU anbefaler deltakerne å ta med en enkel hundepose i tilfelle en hund må fraktes i sleden.

4.20.1 Sledebytte

Det er anledning til å bytte slede mot tom slede 1 gang på FJunior, F200 og F450. 2 ganger på F650. Tilhenger som blir satt inn underveis i løpet, regnes ikke som sledebytte. Tom slede byttes mot tom slede.

4.20.2 Reparasjon av slede

Hvis en slede blir ødelagt utover det som er mulig å reparere, så er det anledning til å bytte slede. Bytte skal godkjennes av TD/løpsleder/sjekkpunktansvarlig på forhånd.

4.21 Refleks

Sleden skal ha refleksmarkeringer (minimum 10 cm) på begge sider av styrebøylen, som skal være godt synlig i mørket. Det skal være refleksmarkeringer på halsbåndet til lederhunden(e) eller på nakkelinen mellom leder-hundene. Deltakeren skal til enhver tid også være godt merket med refleks foran og bak på jakke.

4.22 Belegg

Belegg kan sendes i depotsekk eller med utenforstående/handler-bil. Det er kun deltaker som har lov til å skifte belegg på sin slede.

4.23 Staver

Skistaver kan brukes etter Tufsingdalen for klassene F650 og F450. Deltakeren må da bringe staver med i sleden fra start. Staver kan ikke suppleres underveis. Ved stavbruk skal deltakeren utvise stort hensyn overfor andre deltakere og deres hundespann. FJunior og F200 har forbud mot bruk av staver fra start til mål.

4.24 Mat, utstyr og nødfôr

Deltakeren skal til enhver tid ha med mat og utstyr for å klare seg i minimum 24 timer. Deltakeren skal ha med mat og fôr ut fra sjekkpunkt for de første 24 timer. Nødfôr kan ikke brukes før etter ca. 24 timer etter forlatt sjekkpunkt.

4.25 Deltakers skikkethet for gjennomføring av løpet

Femundløpet ved løpsleder og/eller juryen kan ta ut en deltaker for videre gjennomføring av løpet. Dette for å ivareta hundene, deltakerens og/eller arrangørens interesser og sikkerhet. Uttak av deltaker skal begrunnes i hundenes eller deltakerens sikkerhet og skikkethet til videre deltakelse.

4.26 Overtredelse av regler

Overtredelse av regler begått av deltaker, handler eller andre utenforstående, kan medføre diskvalifikasjon av deltaker. Om en deltaker eller noen fra dens handler-team opptrer utilbørlig overfor Femundløpets funksjonærer/frivillige, andre deltakere, media eller tilskuer, vil dette medføre diskvalifikasjon av angjeldende deltaker.

4.27 Protest

Protest skal være levert TD/jury senest én time etter målpassering. Den skal være skriftlig og begrunnet. Protestgebyr er NOK 100.
NB! Ved tvister/tolkningsspørsmål i forhold til dette regelverket og NHFs reglement, er det NIF sine lover og NHF sine regler som gjelder.

4.28 Obligatorisk utstyr (Se SU-note 1 under)

Følgende utstyr er obligatorisk og skal være i sleden fra start til mål. Det er et krav at utstyret skal være funksjonelt for å bli godkjent, slik at deltakeren er i stand til å overleve ekstreme situasjoner uansett værforhold. Utstyret kan bli kontrollert ved start, under løpet og ved målgang av arrangør/TD.

 • GPS- og tidtakerbrikke utlevert av arrangør
 • Deltakers GPS med innlagt løypetrasé eller jakt- og fiskekart (1:250:000) med inntegnet løypetrasé.
 • Magnetkompass
 • Veterinærhåndbok (blir utdelt ved registrering).
 • Operativ vannkoker (beholder til å varme minimum 0,5 l vann pr. hund)
 • Rødsprit 0,5 L for 200/450, og 1 L for 650.
 • Fôrskåler og fôrøse.
 • Snøspade.
 • Øks eller stor kniv.
 • Dekken til hver hund.
 • Fôret ekstremvindsekk. Må veie minimum 1200 g.
 • Ekstrem vintersovepose. Posens skal ha en oppgitt temperaturgrense på minimum –30 ºC eller comfort –25 ºC.
 • Liggeunderlag
 • Førstehjelpsutstyr
 • Ekstrem vinterbekledning med refleksanordninger som er godt synlig i mørke foran og bak.
 • Ekstra klesset med under- og ytterklær, lue og votter, sokker og fottøy vinterstøvler.
  NB! Må pakkes i vanntett emballasje, for eksempel vanntette pakkposer eller plast.
 • Hodelykt og batterier.
 • Lysstav eller signalpenn (i lomme på kroppen).
 • Fyrstikker pakket i plast eller annet vanntett materiale. Skal bæres på kroppen.
 • Søppelsekk.
 • 8 sokker pr. hund ut fra hvert sjekkpunkt, inklusive de som er i bruk.
 • Reservemat til hund: 500 gram per hund i spannet ved start. Hundematen skal pakkes separat. Forsegles av arrangør. Brutt forsegling gir grunn til diskvalifisering. Husk 24-timersregelen etter siste sjekkpunkt!
 • Reservemat for deltaker: Minimum 500 gram, som skal være et fullverdig måltid til bruk 24 timer etter siste sjekkpunkt.
 • Tau for å feste seg til sleden i områder man kan møte rein.
 • Det skal være wire i hovedline / midtline.

Obligatorisk utstyr som er tapt eller ødelagt kan suppleres/erstattes fra depot/handler. Utstyret må da legges fram for løpsleder, løpskoordinator (TD) eller sjekkpunktsansvarlig for å godkjenne bytte/erstatning (skal loggføres av TD).
Hundesokker, hodelykt/batterier, brennstoff til koker/primus er unntatt og kan om ønskelig erstattes fra depot.

Ikke obligatorisk utstyr som kan overleveres i depot på hvert sjekkpunkt

 • Telt er ikke obligatorisk utstyr, men anbefales medbrakt.
 • Primus er ikke obligatorisk utstyr, men anbefales medbrakt.
 • Hundetelt er ikke obligatorisk utstyr.
 • Om telt og/eller primus og/eller hundetelt vurderes brukt anbefales dette medbrakt i slede. Telt, primus og hundetelt kan overleveres i depot.
 • Ekstra sovepose, fjellduk og liggeunderlag kan hentes i depot.

#####SU-note 1 Kommentarer fra sportslig utvalg angående obligatorisk utstyr
Deltakerne, og særlig førstegangsdeltakere, bør lese disse nøye. Det er viktig å være klar over at TD/løpsleder har full anledning til å godkjenne eller forkaste utstyr.

Snøspade: Denne må være av god kvalitet slik at den tåler hard og isete snø, og at den er egnet til å grave seg ned med.

Øks eller storkniv: Mange teiper “samekniven” fast på sleden. Ha likevel en kniv festet på kroppen. En storkniv eller øks bør ha ei minstelengde på 30 cm.

Førstehjelpsutstyr: Kun enkeltmannspakke holder ikke. Et minimum er plaster, sportsteip, enkeltmannspakke, gasbind og smertestillende tabletter (reseptfrie). Det anbefales at det er pakket vanntett, i for eksempel plastpose.

Ekstra klesskifte: Undertøyet skal være av den lange typen. Yttertøy som anbefales er vindtett bukse og jakke, gode sokker og fottøy som holder varmen.

Operativ vannkoker: At den er operativ betyr at du har med ut fra alle stasjoner både fyrstikker og nok rødsprit eller sprit (minst 0,5 liter for FJunior/F200/ F450 og 1 liter for F650). Fyrstikkene anbefales pakket vanntett.

Fôrskåler og fôrøse skal være med i sleden fra start. Det er ikke anledning å få dette fra handler-bil.
Viktig: Det anbefales å pakke ekstra klær, sovepose og vindsekk i vanntett emballasje.

Annet
Primusen er fjernet fra obligatorisk utstyr. Det anbefales likevel å ta med primus hvis du har med telt.

Vannkokeren er et alternativ til å varme/koke vann (smelte snø) men er et dårlig alternativ å ha i et telt.

Reparasjonsutstyr: Vi anbefaler at du har med diverse utstyr til å kunne utføre enkle reparasjoner i felt. Dette kan være multiverktøy, strips, tynt sterkt tau, sterk teip.

God tur!