Løypebeskrivelse F450
Foto Dace Znotina

Løypebeskrivelse F450

Løypa går gjennom høyfjell, vidder, turområder, sjøer, vassdrag, naturreservater, innmark og reindriftsområder. Vi har et godt og tett samarbeid med et 100-talls grunneiere, kommuner, fylkeskommuner, reindriftsnæringen og Statskog for at Femundløpet skal ha en trase for gode opplevelser for deltakere, hunder, partnere og publikum.

Løypebeskrivelsen kan lastes ned her.

Røros - Tufsingdalen

Start i Røros sentrum. Fortsetter sørover over Gjeittjønna og opp til Skistuggu, videre over Gråhøgda og ned Bredalslia til Narjordet. Følger gamle Kongevei til Narbuvoll og opp til Narskaftet og tar til venstre i krysset til Tufsingdalen.
Obs! Trase Tolga-Røros møtes i dette krysset.

Tufsingdalen - Drevsjø

Fra CHP Tufsingdalen-Medvandrerne over Kvennvikhøgda og kryssing av fv. 26 ved Buvika. Flatt myrterreng fra Femunden mot Isteren. Følger Isteren ned mot Gløtberget. Fra Gløtberget mot Femundvika i lett skogsterreng og islagt vassdrag (Gløta) videre mot Femundsenden og krysser vei 654 og følger parallelt fv 26 sør lett skogsterreng inn mot CHP Drevsjø.

Drevsjø - Søvollen

Krysser fv. 26 vei/undergang ved Badestranda, via Blokkodden Villmarksmuseum over Drevsjøen og inn på skuterløype ved Drevsjø camping. Følger skutertrase (nr. 5, 8 og 10) til Engerdal skuterforening, krysser fvlkesveien inn til Galten Gård (9a). Kart skutertrase
Fra Galten Gård ut på Galtsjøen inn inn på femundløpstraseen.

Lett terreng nordover til man kommer inn på ubrøyta vei. Følger ubrøyta vei vestover mot Sølen og hele veien til nordenden av Sølensjøen. Over myrdrag og elv mot Sølenkroken og Hauksetvollen. Følger en ubrøyta veitrase nordover mot Møyåvollen. Her svinger løypa vest/sørvest mot Søvollen. Her er det snaufjell og det kan være utfordrende forhold ved sterk vind. Følger veitrase forbi Smikkjølbua og Sørvollshaugen ned mot CHP Søvollen.

Søvollen - Orkelbogen

Trase mellom Tynset – Orkelbogen blir endret i forhold til løpet 2020.

Ut fra Chp Søvollen nordover i lett myr og skogsterreng. Svinger via Klettsætra og videre nordover. Kommer inn på ubrøyta vei bratt nedover mot fv 655 (Brydalsveien). Passerer fylkesvei like nord for “Solstad” og fortsetter nordover i skogsterreng ca. 4 km. Kommer inn på delvis brøyta vei mot Finnstad. Svinger venstre ved skytebane og følger myr og ubrøyta vei inn i Værådalen. Kommer inn på Aumdalsveien og følger den i retning Tynset ca. 8 km og
kommer inn på preparert skiløype. Følger skiløype langs Krokettjørna mot Aumlivangen. Svinger høyre mot og over Grønfjellet. Følger skiløype mot Lauvåsen. Svinger av skiløype og passerer Fylkesvei 655 igjen mot Hopsætra ned til Tynset skytterbane
Ut fra skytterbanen mot Tynset sentrum. Under vei(OBS! Lav undergang) og jernbane. Følger elva ned mot og under brua på Tynset. Videre mot Motrøkrysset ved Fv3. Under Fv3 på gangvei, høyre og over liten parkeringsplass og ned på elven Tunna. Følger elva 200 m og opp på jorder og langs gårder. Kommer inn på brøytet vei. Følger ubrøytet vei forbi Svartåsen, Bakkvangen, Kroken, Straumsmoen, Lomsjøen og skitrase inn til Sparsjøen. Fortsetter til Gløta(elv/bekk). Fra Gløta nordøst i slak stigning til CHP Orkelbogen.

DOG-DROP mulighet på Neby kun F450

Videre mot Motrøkrysset ved Fv3. Under Fv3 på gangvei, høyre og over liten parkeringsplass og ned på elven Tunna. Følger elva 200 m og opp på jorder og langs gårder. Kommer inn på brøytet vei. Følger ubrøytet vei forbi Svartåsen, Bakkvangen, Kroken, Straumsmoen, Lomsjøen og skitrase inn til Sparsjøen. Fortsetter til Gløta(elv/bekk) og nordøst i slak stigning til CHP Orkelbogen. Området kan være værutsatt.

Orkelbogen – Tolga

Ut fra CHP Orkelbogen følg trase og ta til venstre. Følg merket kryss Gamle Børsjøvei. Deretter slakt skogsterreng og skitrase mot Gløta. Det blir det møtende spann fra Gløta inn til Tynset skytterbane. Ta til venstre i trasèkryss mot Tolga. Følger jorder og høyspentlinje til CHP Tolga.

Tolga - Røros

Ut fra Chp Tolga opp til kraftlinje etter Fjelleveien, følger småkupert terreng til Skytterbanen. Derfra til Moan og Hyllveien til Enkjefloden, Tangvollen ned til Langtjønna og krysser Hodalsveien. Videre østover forbi Veslehøgda, Narskaftet til venstre ned mot Narbuvoll og følger gamle Kirkeveien, krysser bru FV 28, opp Bredalslia, Grøhøgda, ned til Skistuggu og inn til mål på Malmplassen i Røros.

Vi gjør vårt beste for å gi deltakerne en god såle, ei utfordrende og spennende løype!
God tur
Hilsen løypemannskapet og NVIO!