Evaluering = læring
Foto Kristian Karset Broen

Evaluering = læring

Rett i etterkant av Femundløpet 2023 sendte vi ut en spørreundersøkelse til alle som hadde stått på startstreken. Kjørerne fikk mulighet til å komme med sine erfaringer og tilbakemeldinger. Femundløpet som organisasjon har gjennom det fått mulighet til å danne oss bilde av deltakernes tanker og refleksjoner, mer systematisk enn gjennom tilfeldige samtaler. De 75 svarene vi har mottatt gir et godt bilde.

Selvsagt har vi også gjort evalueringer internt, av løpsledelse, veterinærtjeneste, sjekkpunktene, sekretariatsfunksjoner, tracking/resultatservice, mediedekning, seremonier og alt annet som er en del av helheten Femundløpet.
Vi stilte mange spørsmål, i denne saken har vi trukket fram de viktigste. Deltakernes evalueringer, sammen med det vi har oppsummert internt, gir oss et godt grunnlag for jobben fram mot Femundløpet 2024.

Informasjon i forkant av løpet

95% opplevde påmeldingsløsningen og informasjon i forkant som god eller meget god. Det er alltid et mål for oss å sikre at informasjonen til deltakerne i forkant er så bra som mulig.

Digitalt kjørermøte

Nyskapningen digitalt kjørermøte ble til som et resultat av pandemien. Flertallet er godt fornøyd med dette. Vårt overordnede inntrykk og erfaring som arrangør er at digitale kjørermøter har kommet for å bli. Det sparer deltakerne for tid og krefter rett før løpet og det er mindre ting å tenke på for arrangør rett før start. Ved neste anledning vil digitalt kjørermøte bli lagt noe nærmere løpet, slik at vi sikrer at informasjon er mest mulig oppdatert.

Sekretariat/registrering

Vi er glade for å ha funnet en god arena for registrering og innsjekking på Verket på Røros. Her er det plass nok og muligheter for god logistikk på innsjekkingen. 94% opplevde dette som bra eller meget bra. Vi vil jobbe med å optimalisere organiseringen av jobben veterinærene skal gjøre under innsjekkingen.

Åpningsseremoni i Bergstaden Zir

Vi er lei oss for at noen opplevde å ikke komme inn, da det faktisk var fullt ihht brannforskriftene. Den høytidelige åpningen er en god opptakt til løpet, og en måte å samle alle på dagen før det braker løs.

Start i Kjerkgata

Foto Stine Cecilie Mikalsen
Foto Stine Cecilie Mikalsen


I 2023 kunne vi igjen ønske velkommen til den tradisjonsrike starten opp Kjerkgata etter at vi i 2022 hadde start fra bil på Moan Gård et stykke unna Røros sentrum. For oss som arrangør var det en glede. 90% opplevde den som meget god eller god. Men det kom også viktige innspill knyttet til sikkerhet rundt starten. Dette tar vi til oss. Flere påpeker også at ventetiden kan bli lang etter at man har kjørt inn for oppstalling før start.
Vi vil jobbe videre også med å gjøre Malmplassen til et enda bedre sted å komme i mål.

Løpstrasé

Foto Mats Jørgensen
Foto Mats Jørgensen


På dette punktet fikk vi svært gode tilbakemeldinger, langs hele traseen. 91% opplevde løypene som gode eller meget gode. Mange sier at de aldri hadde opplevd så gode løyper. Samtidig vet vi at gode løyper betydde at det ble for raske spor for enkelte.
Slik vi ser det er evalueringen av løypene kanskje et av de aller viktigste punktene i en evaluering fra kjørerne. Vi tar med oss de konkrete tilbakemeldinger som kom om nedkjøringer og deler av traseen hvor det var vanskelig å bremse og innspill knyttet til merking.

Sjekkpunktene

Foto Stine Cecilie Mikalsen
Foto Stine Cecilie Mikalsen

Alle sjekkpunktene får gode tilbakemeldinger. På en skala fra 1-10 finner vi flest svar i spennet 8-10. Dette er vi glade for. På sjekkpunktene legger lokale krefter ned en enorm frivillig innstas for å skape stemning og gode opplevelser både for kjørere og publikum.

Veterinærtjenesten

Veterinærtjenesten er svært viktig i langdistanse hundekjøring. I år ble det også testet ut nye rutiner for obligatorisk veterinærsjekk. Stevneveterinæren har også gjennom forskrift fått en sentral rolle og myndighet. Deltakerne opplevde god samhandling med veterinærene. 94% opplevde veterinærtjenesten som god eller meget god.
Kommentarfeltene på dette spørsmålet er fulle av skryt og gode ord til veterinærene. Det er fint å lese. Men vi vet at det er forbedringspunkter ift logistikk og forflytning av veterinærer fra sjekkpunkt til sjekkpunkt.

Løpsledelse

Løpsledelsen i alle klasser får gode tilbakemeldinger, 59% opplevde den som god og 38% som meget god. Samtidig kom det inn enkelte tilbakemeldinger om at løpsledelsen var «usynlig». Dette er en viktig tilbakemelding, men først og fremst et spørsmål om logistikk.

TD-apparatet

TDene, teknisk delegerte, er representanter fra Norges Hundekjørerforbund som skal sikre at konkurranseregelverket følges. Deres rolle er tydelig definert. 93% opplevde møtet med TD-apparatet som godt eller meget godt. Kommentarene på dette spørsmålet dreide seg om rolleavklaring mellom TDer og veterinærer. Dette tas videre med Norges Hundekjørerforbund.

Tracking og resultatservice

Som alle merket under løpet hadde vi utfordringer både med tracking og resultatservice. I etterkant av løpet har vi brukt mye tid sammen med våre partnere på dette området for å finne ut hvor feilene lå. Vi jobber selvsagt med å forbedre funksjonaliteten for senere løp. .

En takk til våre frivillige

Femundløpet har nærmere 700 frivillige med på laget. Uten de frivillige intet Femundløp. Dette vet vi alle. De frivilliges motivasjon er å være med på en stor sportslig begivenhet og samtidig gjøre en jobb for sitt lokalsamfunn. Det er derfor en glede at 99% av de som har svart opplevde møtet med de frivillige som positivt.

Foto Stine Cecilie Mikalsen
Foto Stine Cecilie Mikalsen