Mattilsynet: God gjennomføring av Femundløpet 2022

Mattilsynet: God gjennomføring av Femundløpet 2022

Å bidra til å sikre god dyrevelferd er høyeste prioritet for Femundløpet som organisasjon. Dette gjøres både gjennom regelverk og ikke minst gjennom en veterinærtjeneste av høy kvalitet gjennom løpet. I alle ledd, fra start til mål, skal det sikres at alle hunder ivaretas i tråd med kravene til god dyrevelferd. Teknisk delegerte (TD) fra Norges Hundekjørerforbund (NHF) og veterinærene fra nettverket RaceVets spiller en viktig rolle, sammen med utnevnt dyrevelferdskontrollør (DVK).
Og selvsagt alle deltakere. Hundekjørerne selv er nøkkelen til god dyrevelferd. Organisasjonen rundt skal bidra slik at den enkelte deltaker støttes i sitt arbeid for å sikre hundenes velferd under løpet.

Arbeidet for å sikre god dyrevelferd skal legges opp i tråd med Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser som trådte i kraft 01.07.2021.

Femundløpet AS opplever samarbeidet med Mattilsynet som godt. Vi ser svært positivt på dialogen med Mattilsynet og erfarer at den bidrar på en god måte i vårt arbeid med dyrevelferd.

Inspeksjonsrapport

12.03.22 mottok Femundløpet Mattilsynets inspeksjonsrapport etter gjennomføring av Femundløpet 2022. Rapporten innledes med en overordnet god tilbakemelding om gjennomføring av årets løp:
«Mattilsynet synes at Femundløpet 2022 ble godt gjennomført og i tråd med det nye konkurranse-regelverket. Vi ser at dere i stor grad selv gjør gode evalueringer av løpet som en helhet og stadig tilstreber forbedringer.»

Men rapporten varslet også om pålegg knyttet til behov for endringer i veterinærkontrollen ved målgang. Femundløpet svarte opp rapport og varsel fra Mattilsynet.

Bedre tilrettelegging for veterinærkontroll ved målgang

23.05.22 mottok Femundløpet følgende vedtak fra Mattilsynet: «Vedtak om å legge bedre til rette for veterinærkontroll av hunder.
Femundløpet AS må legge til rette for at løpsveterinærer får mulighet til å gjennomføre en grundig
sjekk av alle hunder under den obligatoriske undersøkelsen ved målgang. Det skal være mulighet for
veterinæren å få tilstrekkelig tid for å dokumentere undersøkelsen i veterinærhåndboka og eventuelt
varsle arrangør og/eller TD.
Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser § 10 Hvordan
arrangørene skal sikre dyrene mot unødvendige belastninger Jamfør dyrevelferdsloven §§ 3 og 26,
samt konkurransedyrforskriften §§ 4 og 9. Det er dyrevelferdsloven § 30 som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når denne bestemmelsen er brutt.»

Femundløpet AS sitt formelle svar til Mattilsynet er som følger:
«Femundløpet AS tar vedtaket til etterretning. I samarbeid med sjefsveterinær/RaceVets, løpsledelse, TD og SU finner vi den optimale ressursbruken og arrangementsformen for kommende års Femundløp».

2022 var første år med målgang på Malmplassen i Røros sentrum og det var første år med et løpsopplegg der man ville komprimere målgangene for å skape en mer spennende publikumsopplevelse og eksponering av deltakerne og sporten. Femundløpet vil for 2023 og årene som kommer sikre at det blir gode rammer for veterinærkontroll ved målgang. Samtidig vil organisasjonen gjennomgå alle deler av løpet og hvordan vi kan bli enda bedre på å sikre dyrevelferden under gjennomføring av Femundløpet.

Forbedringer

Det er igangsatt et arbeid internt for å styrke kommunikasjonen knyttet til dyrevelferd under løpet. Det må sikres at det er tydelig og klar kommunikasjon mellom alle ledd i organisasjonen. Roller og «kommandolinjer» må være tydelige for alle involverte.

Femundløpet AS vil også stille erfaring til disposisjon for det arbeid med tydeliggjøring av konkurranseregelverket som Norges Hundekjørerforbunds ønsker å igangsette sommeren 2022.

Foto Alexander Galak
Foto Alexander Galak