TD – hva i all verden er det?

TD – hva i all verden er det?

Er du ikke bevandret i idrettens verden er begrepet TD kanskje ukjent. TD står for Teknisk Delegert. Disse er ikke dommere, men rådgivere for arrangør og deltagere og skal sørge for at alt skjer i henhold til regelverket fra både Norges Hundekjørerforbund (NHF) og det enkelte løp. Ordningen er lik i alle særforbund under Norges Idrettsforbund, enten det er ski, hopp, alpint eller andre idretter.

En rådgivende rolle

En TD er altså ikke en dommer, men en som allerede mens løpet planlegges er med på å gi arrangører råd og veiledning ift gjennomføring. Alt skal gjøres riktig i forhold til gjeldende regelverk for å sikre at konkurransen rettferdig for alle. Under et løp kan både deltakere, funksjonærer og andre melde fra til TD om situasjoner eller hendelser man opplever som regelbrudd. Men for at det skal kunne behandles i juryen må det legges inn en skriftlig protest.

Jury

Hvis det skal gis en sanksjon for brudd på regelverket gjøres dette av en jury. Leder av TD-korpset leder juryen, som ellers har medlemmer fra rennledelsen og representanter fra deltakerne. En kjører (ofte en handler) i hver klasse velges på kjørermøtet til å representere kjørerne i juryen. Er det et i høyintensivt løp skal også stevneveterinær være med i juryen.
Juryen kan kun ilegge sanksjon ved brudd på reglementet. Se kapittel 4 Regelbrudd i NHF sitt reglement.
For at juryen skal behandle en sak må det meldes inn en skriftlig protest. Juryen står fritt til å innhente forklaringer fra vitner og alle som kan ha informasjon om saken for å danne seg et best mulig overblikk over situasjonen som er innmeldt til juryen.

Jobben som TD kan være utfordrende, da er det viktig at NHF har tydelige regler og prosedyrer å følge.I likhet med andre verv og oppgaver i Norges Hundekjørerforbund er jobbinga som TD basert på frivillighet.

TD-korpset 2024

Bent Aaseby (foto privat)
Bent Aaseby (foto privat)

I år skal følgende TD’er være juryledere:

  • F650 Bent Aaseby
  • F450 Anne-Grethe Sætrang
  • F200/200Jr Mikkel Johannessen

Bent Aaseby har i tillegg overordnet TD-ansvar.

Det kommer til å være minst en TD på hvert sjekkpunkt, som flyttes rundt ettersom løpet skrider fremover. Det er i år til sammen syv TD’er og to aspiranter som følger løpet.

Fokusområder

TD-korpset kommer i år til å ta noen ekstra stikkprøver av depot bager før de leveres ut til utøverne. Dette for å vite at ikke noe ulovlig eller ureglementert deles ut til kjører via depotbager.

TDene vil også komme til å holde et øye med at deltagere på F450 og F650 overholder den nye bestemmelsen om at det skal være to handlere i alle handlerbilene. Regelen er begrunnet i å styrke trafikksikkerheten.

Alle TD’ene er også dyrevelferdskontrollører (DVK’er). Det betyr også at også TDene vil holde et øye på hunder og generell oppstalling ved bilene, slik at dyrevelferden blir ivaretatt i alle deler av arrangementet.

Ellers er det TDenes oppdrag å overvåke;

  • At sikkerhet for utøvere og funksjonærer ivaretas.
  • At dyrevelferden ivaretas.
  • At det er rettferdighet og lik behandling av alle utøvere uansett hva de har prestert tidligere.
  • At løpet blir en hyggelig opplevelse for alle.

TD apparatet er i år vel forberedt for oppgaven, og har hatt et meget godt samarbeid med løpsledelsen på forhånd.

En takk til alle som legger ned tid og energi for å sikre at alle konkurranser gjennomføres i tråd med regelverk og regelverkets intensjoner.

Foto Stine Cecilie Mikalsen
Foto Stine Cecilie Mikalsen